Kabala

Hebrejské slovo kabala znamená „tradice“.Je odvozeno od kořene kbl,tj“obdržet,dostat,přijmout“,což navozuje odvěký zvyk předávat esoterické vědění ústním podáním.Slovo kabala zahrnuje celý soubor prastarých hebrejských mystických principů,které jsou úhelným kmenem a ohniskem esoterické tradice Západu.Prakticky všechny západní duchovní soustavy můžou odvodit své kořeny z kabalistického Stromu života.Není zcela jasné ,jaký původ kabala přesně má,ale zcela jistě v sobě nese i stopy egyptských ,řeckých a chaldejských vlivů.

Mystika je svou podstatou vědění,které nelze sdělovat přímo ,ale které lze vyjadřovat pouze prostřednictvím symboliky a metafor.Podobně jako ostatní esoterické soustavy i kabala čerpá z mystického uvědomování transcendence věčného božství.Dalším prvkem kabaly je skutečnost ,že se snaží odhalit skrytá mysteria božství i spojení mezi božským životem na jedné straně a životem lidským na straně druhé.Cílem kabalisty je odhalit a nalézt klíče k pochopení arkán a symbolů,které zrcadlí věčná mysteria.

Kabala také zahrnuje myšlenky o původu vesmíru,andělské hieratrchie i praktickou magii.Kabala je základ,na němž stojí západní magie.Aleister Crowley definoval magii jako „vědu a umění,jež uskutečňují změnu,která se děje v souladu s vůlí“.

Kabala odhaluje povahu jistých fyzických a psychických jevů.Jakmile je jednou správně pochopí,může učedník využívat principy magie,kontrolovat tak podmínky a okolnosti svého života.

Magie aplikuje teorii kabaly v praxi.

Kabala tak,jak existuje dnes,je pulzující,živoucí a dynamická filosofie,která zahrnuje myšlenky o původu celého vesmíru ,o věčné mysli Boží a duchovním vývoji lidského rodu.Je to přesná mystická soustava ,která popisuje universální zákony a ukazuje nám,jak využívat duchovní principy v každodenním životě.Jestliže si aspirant pevně vštípí do paměti kabalistické symboly,jakým je například Strom života ,otevře se mu přístup k vyvážené skupině archetyů,k nimž se může vnitřní Já daleko snadněji vztahovat,a tím se stane skutečný duchovní růst mnohem snáze dosažitelný.Když student hermetických umění začne rozjímat o energiích sefir(neboli deseti emancí na kabalistickém Stromě života) a sám je prožívat,shledá,že se rozvíjejí do ryzích sil,které ožily v jeho psýše.Tyto nové probuzené síly zahájí ve studentově mysli proces reorganizace a začnou shromažďovat rozptýlené prvvky božských sil,jež dřímají v každém průměrném člověku.Začnou se skládat do struktur podle sefir ,a tím studentovi umožní napojit se na dříve nepoznaný zdroj božské inspirace,která žije a stává se bohatší a plodnější prostřednictvím meditace a aktivní rituální práce.Kabala se často nazývá „žebřík světel“,protože líčí nejen kosmické plození a vytváření,což je sestup božského do fyzické roviny,ale také definuje ,jak ji může jednotlivý člověk využívat k duchovnímu růstu očišťováním těla i mysli prostřednictvím obřadů,kontemplace a modlitby,až konečně dosáhne onoho čistého stavu vědomí,který je podmínkou nastolení jednoty s vyšším Já ,jež je vyslancem k božskému Já představovanému sefirou Keter.

Kabala se zpravidla dělí do čtyř kategorií,které se někdy navzájem překrývají:

Dogmatická kabala-studium starých kabalistických knih,jako je např.psaná Tóra,

též nazývaná Pentateuch,Zohar,Bahir nebo Sefer jecira.

Praktická kabala -se zabývá sestavováním talismanů,které se používají v ceroniální magii.

Kabala písmen-se zabývá gematrií,tedy vztahem mezi čísly a písmeny hebrejské abecedy,jež skýtají mnoho skrytých významůhebrejských slov a jmen.

Nepsaná kabala-se vztahuje k pravému poznání posvátného symbolu známého jako Strom života.Neofyt v tomto kursu bude muset prostudovat pouze toto odvětví kabaly.

S E F I R Y

Nejvyšší a nejabstraktnější myšlenky vztahují hebrejští kabalisté k deseti emancím božství ,které nazývají sefiry(v jednot.č.sefira).Uspořádáno jistým způsobem tvoří deset sefir a dvaadvacet stezek,které propojují Strom života .Deset sefir a dvaadvacet stezek dohromady dává to,čemu se říká Dvatřicet stezek Moudrosti.

Strom života je jedinečným a nejdůležitějším kabalistickým symbolem .Stačí letmý pohled na obraz stromu,abychom viděli,že se jedná o spojení dokonalé matematiky ,symetrie a krásy.

Sefiry se zobrazují jako deset kruhů nebo prstenců.Pro někoho představují „čísla““sféry“nebo „emance“,pro jiného božské moci nebo nádoby,zatímco jiní je zas chápou jako božské nástroje či instrumenty Věčného(i když od Věčného nejsou odděleny jako nástroje lidské).

Všichni se však shodnou na tom ,že sefiry vyjadřují božské atributy či esence ,které jsou uspořádány do archetypálního vzorce ,jenž je modelem všeho ,co přešlo do projeveného vesmíru.Vztahy,vyjádřené ve Stromě života,podtrhují bytí jako celek,a tak můžeme atributy sefir najít ve všech oblastech vědění.I když jejich základní definice potvrzuje,že jsou charakteristickým projevem božského,můžeme je přesto popisovat v termínech lidské zkušenosti ,protože muži i ženy,jak jsme již řekli,jsou stvořeni k božskému obrazu.

Jedním z podstatných aspektů sefir je skutečnost,že jsou umístěny na stromě života v dokonalé juxtapozici a že každá sefira je vyvažována jinou na opačné straně Stromu.Deset sefir se vyzařuje ze Tří negativních zdrojů bytícož jsou různé abstraktní stupně „nicoty“)ve specifické posloupnosti ,jako když se zapaluje jedna svíce od druhé,aniž by se |Zdroj jakkoli zmenšoval.

Sefiry nejsou chápány oddělené od svého zdroje.Kabalisté se shodují v tom,že je jich deset ,protože desítka je dokonalé číslo,neboť toto číslo obsahuje každou číslici,aniž by se některá opakovala.Toto číslo tudíž obsahuje úplnou esenci všech čísel.Číslo deset je tedy číslem,které obsahuje všechno.Kromě čísla deset už žádné další takové číslo neexistuje,protože to,co je nad desítkou,se opět vrací k jednotkám.

Pilíře

Nejdůležitější konfigurace ,která se na Stromě života objevuje,jsou tři pilíře tvořené přirozeným ssledem sefirot.Levý pilíř,také zvaný Pilíř přísnosti,sestává ze sfér Bina,Gebura a Hod,pravý pilíř,tak zvaný Pilíř milosti,sestává ze sfér Chochma,Chesed a Necach.Středové sféry Keter,Tiferet,Jesod a Malchut tvoří střední pilíř neboli Pilíř rovnováhy.

Pravý pilíř neboli bílý pilíř je popisován jako mužský,pozitivní a aktivní.Také se mu říká Pilíř síly.Levý pilíř neboli černý je ženský,negativní a pasivní.Tento pilíř se také nazývá Pilířem formy.Černý a bílý pilíř představují dvě velké soupeřící síly v přírodě.Jejich popisování nemá znamenat ,že jeden je dobrý a druhý špatný,spíš že mezi těmito dvěma universálními opačnými silami existuje magnetická energie.

Celý vesmír závisí na dokonalém vyvážení těchto energií.

Střední pilíř je pilířem vyvážených sil,je to rovnováha mezi oběma krajními sloupy.(V chrámu Zlatého úsvitu se fyzicky setkáváme pouze s levým a pravým pilířem,zatímco střední pilíř ztělesňuje sám aspirant,jenž stojí mezi nimi).

D E S E T S E F I R

K e t e r.

Překlad:Koruna

Podle Sefer Jecira“ Obdivuhodná či Skrytá Inteligence

Fyzicky představuje: První pohyb

Symbolicky:koruna,bod,svastika či fylfotský kříž

První sefira na okraji Tří negativních závojů je Keter,Koruna.Číslo jedna ,které v sosbě zahrnuje ostatních devět zbývajících číslic desítkové soustavy,popisoval Pýthagorás jako nedělitelnou monádu.Toto číslo nelze dělit na celá čísla,ale přesto je lze definovat .Monáda se definuje v procesu zrcadlení(tj 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3 atd.)a vytváří tak všechna další čísla.Keter je bod,je to moment,kdy byl počat takový vesmír,jak ho známe.Keter je počáteční jiskra,je to první božský dech.Tato sféra je umístěna na vrcholek středního pilíře Stromu života,je to vrcholek rovnováhy.

Sefer jecira neboli Kniha utváření o Keter praví:“První stezka se nazývá Obdivuhodná,neboli Skrytá inteligence (Nejvyšší koruna),protože to je světlo,které dává sílu porozumět onomu prvnímu principu,který nemá počátek,a to je Prvotní sláva,protože žádná stvořená bytost nemůže pochopitjeho podstatu“.Slova Skrytá inteligence“ obsahují náznak neprojevené povahy Keter.

Nejčistší semena života (božská jiskra)lze najít pouze v rovině prvotní emance,kde byla vždycky-vzdálena pojmu“mít počáteční bod“.Když božská esence života sestupuje Stromem života ,pouze prochází transformačním procesem,přechází z jedné formy energie do jiné(což je vysvětlováno v alchymickém učení).Sefer Jecira také ukazuje ,že žádná stvořená bytost nemůžedoufat,že dosáhne k určitému duchovnímu světlu a podstatě Keter.Bylo by to zhruba totéž ,jako by se dospělá lidská bytost vracela do lůna,aby se stala oplodněným vajíčkem.Žádná bytost,která používá fyzického organismu jako prostředku pro své vědomí,nemůže dospět k podstatě Keter.Jestliže se však vědomí pročistí až do té míry,že překročí myšlení,pak dostane z“Prvotní slávy“schopnost rozumět Prvotnímu principu.

Keter je sféra ,která obsahuje všechno,co bylo ,je a bude-je to místo první emance a nejzazšího návratu.Koruna je sférou čistého duchovního bytí,je to bod absolutního sjednocení,kde není rozdělení,je to konečný mír a jednota.Keter je sídlem Božské bílé skvělosti.Boží hlavy,která je androgynní,obsahuje v sobě nejčistší potenciál jak mužský,tak ženský.Je to zřídlo všeho,je to nejvyšší božská podstata,jako si dovedeme představit,je to primum mobile neboli prvotní vír projeveného bytí-tato věta vhodně popisuje působení kosmické energie v době,kdy byl stvořen vesmír.Všechno pochází z Keter a všechno se v posledku do Keter zase vrátí.

CH O CH M A

Překlad:Moudrost

Klíčové slovo:Nebeský Otec

Podle Sefer Jeciry:Osvěcující Inteligence

Fyzicky představuje:Zvěrokruh

Symboly:čára,falus,písmeno Jod

Chochma,jméno druhé sefiry,znamená moudrost.Chochma je téměř rozšířením Keter-božství přetéká do druhé sefiry,která je zrcadlem první.Z absolutní jednoty jedničky se nyní stává dvojka,první aktivní vyjádření polarity a rovnováhy protikladů,které vytvářejí matrici projeveného bytí.

Podle Sefer Jecira „je druhá stezka Osvěcující inteligence,je to koruna stvoření ,záře jednoty,vyrovnávající se jí,je nade všechno povznesena.Kabalisté ji nazývají Druhá sláva“.Chochma se tu jasně potvrzuje jako podstata osvícení,není sice totéž jako Skvělá jiskra Keter,která existuje na vyšší rovině,ale je to Moudrost-dokonalé vědění a porozumění,které se vyvinulo jako zrcadlení Keter ve druhé sféře,je to zrcadlo Prvního ,které umožnilo božskému duchu vyzářit se ze sebe a spatřit sebe sama.Koruna stvoření ukazuje ,že Chochma byla stvořena z Koruny(Keter).A opět se setkáváme s myšlenkou,že prvotní duch se žádným způsobem při postupování řadou sefirot nezmenšuje,že „Záře Jednoty se mu vyrovná“.To ,že Chochma je nade všechno povznesena ,znamená,že má vysokou pozici na Stromě života spolu s nebeskými sefirami,které jsou nad Propastí(Abyss).

Jako první sefira projevující polaritu je Chochma umístěna na vrcholu Pilíře milosti čili pravého pilíře .Jestliže Keter může být popsána jako bod,pak Chochma může být vypodobněna jako přímka ,rozvinutí bodu v prostoru.Energie Chochmy je dynamická a proudící,proto je Velkým podněcovatelem vesmíru.V Chochmě spočívá první mužský(ohnivý)projev jako opozice k androgynnímu projevení Keter.Zatímco Keter je klidný středobod vesmíru je Chochma úplná akce a pohybživotodárný posilující prvek bytí.Je archetypálním pozitivem a Velkým nebeským Otcem,Abba.Tak či onak ,Chochma není jednoduše mužská sexuální energie,ale spíše prapodstata mužské či dynamické síly.

B I N A

Překlad:Porozumění

Klíčové slovo:Nebeská Matka

Podle Sefer jecira:Posvěcující inteligence

Fyzicky představuje:sféru Saturnovu

Symboly:lůno,pohár,trojúhelník,písmeno He

Bina,třetí sefira,jejíž jméno znamená“Porozumění“,je ženským protějškem k sefiře Chochma.Tato sféra má polohu na vrcholku levého pilíře Stromu života .Bina je nebeská matka Aima,je to velká negativní neboli ženská(vodní síla)(Slovo negativní tu znamená přijímající,receptivní v čistě vědeckém slova smyslu,asi tak jako označení části atomu jako negfativní a pozitivní nemá žádné hodnotící aspekty).Pozitivní kvalita je neoddělitelná od negativní,jedno nemůže řádně fungovat bez druhého .Schopnost přijímat je ženský atribut,a tak jako u sefiry \chochma (mužská) i tady poukazujeme na sexuální funkce v nejzákladnějším a neprojeveném pojetí.Chochma,sefira duality,nutně musí přetékat do třetí sféry,aby mohla nastat další přirozená polarita.

Bina,číslo tři,je sféra,která vytváří formu(což je další ženská funkce).Bina přijímá dynamický proud ,který přetéká ze sefiry Chochma ,a poprvé ho organizuje podle pojetí formy.Síla a forma jsou příslušná mužská a ženská vlastnost,která se stále znovu a znovu objevují na Stromě života ,nicméně právě tady začínají.

Musíme mít na paměti ,že na této rovině Stromu života existuje pojem formy pouze jako polarita a jako pouhopouhá esence schopnosti vytvářet formu ,jež vyvěrá z přebytku negativní(tj.přijímající)energie ,která se vyřinula ze sefiry Chochma a přetváří ji v to,co se nakonec zrodí do uspořádané formy.První písmeno Bina je Bet,což znamená dům.Bet je archetypální symbol

všech nádob.

Chochma a Bina jsou dohromady dvě polarizující fasety projeveného bytí,nebeský otec a nebeská matka,jejichž spojení vyústilo ve zrození vesmíru.Chochma a Bina jsou dohromady“Elohim“,Stvořitelští bohové,o nichž mluví kniha Genesis.Jsou to dva primární stavební kameny života,archetypální proton a elektron,které zahrnují celé stvoření.

Sefer jecira o sefiře Bina praví:Třetí stezka je posvěcující inteligence,je to základ prvopočáteční moudrosti,která se nazývá Tvůrkyně víry a jeho kořeny jsou AMN a je to rodič víry,z něhož víra vyvěrá“.Jeciratický text tu naznačuje ,že Bina je pořád ještě v posvěceném a blaženém stavu ,protože setrvává za Propastí(Abyss) v neprojeveném stavu.Posvěcení vyjadřuje myšlenku toho,co je svaté a oddělené stranou.Tato sefira dostala jméno „Prvopočáteční moudrost“,protože je prvotním zdrojem uspořádanosti v této rovině božské emance ,kde se vymezuje výrazná polarita na Stromě života.O sefiře Bina se hovoří jako o Tcůrkyni víry .Víra spočívá na porozumění a rodičem porozumění je Bina.Víra je také definována jako přesvědčení a uctívání ,ale ve světle mystického vědomí lze víru definovat jako vědomý výsledek nevědomé zkušenosti.Průměrná osobnost si tutovíru neuvědomuje ,přesto však je jí ovlivňována a usměrňována,možná prostřednictvím velkého citu nebo emoční intenzity.Výro,v němž jsou kořeny sefiry Bina,zní AMN(amen a znamená pevný,věrný,budiž tak) a vztahuje se ke Keter.To jasně ukazuje ,že i když Bina vychází z Chochma,pramenem nejzazší víry či pravdy je Kruna Keter.

I když Moudrost je vlastností sefiry Chochma,Porozumění bylo připsáno sefiře Bina.Moudrost poukazuje na úplné a nekonečné poznání,zatímco Porozumění spíše budí dojem schopnosti uchopit ideje ,které jsou Moudrosti vlastní.

Propast(Abyss)

Mezi sefirou Bina a ostatními sefirami je velká hlubina,které se říká Propast.Označuje výrazný předěl mezi vyššími a nižšími částmi Stromu života,rozdíl v rovinách bytí.Tři nebeské sefiry ,taedy Keter,Chochma Bina,symbolizují vyšší stavy vědomí,které přesahují schopnost lidského uvědomování.Nižší sefiry působí v říši myšlenek,a proto jsou jediné,které můžeme pochopit svým normálním vědomím.Abychom mohli pochopit nehfmatatelnou esenci nebeských sefir,museli bychom překročit Propast ,což znamená opustit pozemskou osobnost a fyzické tělo,abychom se mohli dostat k božskému já.V jícnu propasti je umístěno to,čemu říkáme neviditelná sefira“Daat“,která není pravou sefirou ,ale kterou můžeme přirovnat ke stezce přes propast.

Chesed

Překlad:Milost(někdy se nazývá Gedula,tj.Velikost)

Klíčové slovo :Stavitel

Podle Sefer Jecira :Soudržná čili Přijímající Inteligence

Fyzicky představuje:sféru Jupitera

Symboly:pyramida,čtverec,prstenec,rovnoramenný kříž,berla,žezlo

Chesed,jméno čtvrté sefiry ,znamená „Milost“.Je to první sféra pod Propastí a druhá sefira na pravém pilíři.Je to tedy první sféra našeho fyzického vesmíru.V Chesed lze najít strukturální oporu ke všemu,co se projevilo v bytí.Chesed přijímá proud božské energie,která již byla upravena a ukázněna v sefiře Bina,a předává jí další přítok energie.Tady začíná proces materializace abstraktních nebeských energií(Keter,Chochma a Bina).Chesed je matrice,na níž se později vybudují archetypální ideje do hmatatelné formy.Čtvrtá sefira je také první sférou ,k níž ještě může dospět lidská mysl,protože se jedná o krystalizaci abstraktních myšlenek formovaných Třemi nebeskými.

Když se utvoří tři počáteční sféry,opakuje se modelový vzorec Stromu života.Proto má Chesed stejný typ energie jako Chochma,avšak na nižší a projevenější rovině.Zatímco sefiru Chochma můžeme připodobnit k vševědoucímu,všemohoucímu otci,Chese dje benevolentní,milující a ochraňující otec,který je nesobecký a který odpouští.Nicméně Chesed má v podstatě ženské funkce,jako je schopnost vytvářet formy a materializovat.Je tomu tak proto,že se poprvé na Stromě života pod Abyssem začíná srážet idea projeveného bytí.To,co je pojímáno jako mužské,se tu začíná mísit s tím,co je ženské,tedy negativní se mísí s pozitivním a proces evoluce pokračuje Stromem dákle dolů.Ale je třeba pamatovat na to,že Chesed má vodní potenciál,že je dcerou sfér Chochma a Bina.Jako taková sdílí Chesed určitou podobnost s Tiferet,která je výhonkem sféryChochma a Gebura.Sefer jecira praví:“Čtvrtá stezka se jmenuje Soudržná či Přijímající inteligence a nazývá se tak proto,že obsahuje všechny svaté síly,a odtud pak emenují všechny duchovní ctnosti s esencemi povýšenými na nejvyšší míru.Vyzařují jedna z druhé silou prvopočáteční emance,nejvyšší Koruny,Keter.“Výraz soudržný opět poukazuje na schopnost Chesed shromáždit všechny neprojevené energie(svaté síly),které přijala od Nebeských za Propastí.Tyto síly či emence se opět nikterak neumenšují,když sestupují Stromem života a pokračují dál na cestě materializace.

G e b u r a

Překlad:Přísnost,síla

Klíčové slovo:Energie

Podle Sefer jecira:Základní Inteligence

Fyzicky představuje:sféru Martovu

Symboly:pětiúhelník,tudorovská pětilistá růže,meč,kopí,důtky.

Pátá sefira ,která je umístěna pod sférou Bina na levém sloupu,se nazývý Gebura , v překladu „Síla“nebo také“Přísnost“.Jiné tituly,které se této sféře dostaly,jsou“Spravedlnost“a „Strach“(Pachad).Gebura nepochybně budí nejvíc strachu ze všech sefirot na Stromě života j je nejméně chápána.Nicméně přirozený řád vesmíru závisí na tom,aby protiklady byly v rovnováze,a tak benevolence,milosrdenství a formující vlastnosti Chesed jsou nyní vyvažovány drsným a ničivým vlivem páté sféry.Povinností sféry Gebura je po způsobu očistného ohně rozbíjet formy ,které vytváří Chesed,a řádně je ukáznit.Veškerá energie,která sestoupí dolů Stromemživota až do hmotného světa,se musí prověřit a vyrovnat prostřednictvím protikladů Milosti a Přísnosti.Musí se očistit v ohních sféry Gebura.Všechny nečisté příměsy se musí spálit asi tak,jako se musí v kovářově peci ohněm zakalit čepel silného meče.Jdině tímto způsobemse může energie uzpůsobit tak,aby se stala odolným prostředkem pro projevené bytí.Gebura je silná paže Boží,která budí respekt a spaluje všechno,co je zbytečné nebo zastaralé.Drsné a destruktivní působení této sféry je zásadní a životně důležité ro další vývoj.Energie sféry Gebura není zlá síla,pokud se její podstata nezvrtne ze spravedlnosti do krutosti.Gebura je bytostně smírčí síla,která omezuje milosrdnou lásku Chesed.Bez mocné síly sefiry Gebura ,by se milosrdenství Chesed zkazilo a změnilo ve frivolnost a slabost.

Tak jako Chesed má tutéž energii,jako má vnižší rovině Chochma,je Gebura nižší formou sféry Bina(jež omezuje a ukázňuje).Nicméně Gebura projevuje ohnivou neboli mužskou potenci v protikladu k vodní povaze sféry Bina.Některé prameny však tvrdí,že Gebura je primárně ženskou energií.Ženskému pĺu strany síly a odhodlání se v naší kultuře začalo dostávat pozornosti a docenění teprve nedávno.(Sotva je něco agresivnějšího a bojovnějšího než matka,která brání svoje dítě).Totéž platí os sféře Gebura,která agresivně přistupuje ke všemu,co kazí božský proud energie z Keter.A opět se na této rovině Stromu života začíná stále více a více projevovat směs mužských a ženských rysů.Gebura vypadá mnohem drsnější a přísnější jen proto,že má polohu přímo pod Propastí a v projeveném vesmíru daleko snadněji vidíme její účinky.

Podle Sefer Jecira se“pátá stezka nazývá Základní inteligence,protože připomíná jednotu.Spojuje se s Bina,čili inteligencí,která emanuje z prvopočátečních hlubin Moudrosti čili Chochma“.V anglickém originálu zaznívá v označení této sefiry podle Sefer jecira slovo „radical“ a „radikální“ ,které tu znamená něco základního,co jde ke kořenům ,co je zásadní.Text nám tu říká,že Gebura,tedy Základní inteligence ,připomíná Jednotu(což jeden z titulů Keter).Dynamické působení sféry Gebura přetéká do světa forem a je v těsném vztahu k síle,jež se přelévá z Keter,tedy ze zřídla projeveného bytí.A navíc Jednota také znamená sjednocování nové a výrazné polarity ve sférách Chesed a Gebura.Gebura „se sjednocuje s Bina|“,protože má tutéž restriktivní ženskou energii jako Bina,ovšem na nižší a projevenější rovině.

T I F E R E T

Překlad:Krása

Klíčové slovo:Prostředník

Podle Sefer jecira:Inteligence středního ovlivňování

Fyzicky představuje sféru:SOL,Slunce

Symboly: kříž Kalvárie,růžový kříž,komolý jehlan,krychle,písmeno Vav

Šestá sefira se jmenuje Tiferet neboli Krása.Tiferet leží přesně uprostřed Stromu života na středním pilíři(na sloupu rovnováhy),kde přijímá síly od všech ostatních sefirot.Tato sféra zajišťuje harmonii mezi Milostí-Chesed a Přísností-Gebura,a proto obsahuje dokonalou rovnováhu jak benevolentní,tak agresivní energie.Vzhledem k tomu,že má na Stromě života polohu v řadě s Keter,zrcadlí Tiferet mnohé z čistoty Koruny,avšak na hlubší a projevenější rovině.Krásy se docílí spojením Milosti a Spravedlnosti.

Sefer jecira praví,že šestá stezka se nazývá Inteligence prostředního ovlivňování,protože v ní se násobí příliv jednotlivých emancí,neboť způssobuje,aby tento vliv plynul do všech nádob požehnání,, s nimiž se tyto samy sjednocují“To opět poukazuje na polohu Tiferet na středovém pilíři,který je prostředníkem mezi pilířem milosti a Pilířem přísnosti.Jako prostředník je Tiferet také chápána jako spojující článek mezi vyšším a nižším stavem bytí(neboli mdezi vyšším a nižším Já).Tato sféra je „přepínač“,který nejen přijímá příval emencí shora,ale také „způsobuje,že se tento vliv přelévá do všech nádob požehnání“.Neutrální poloha Tiferet na středním pilíři spolu s její androgynní povahou umožňuje,že se vlivy kombinují,násbí a zvětšují.Je to vnější projev vyšších a jemnějších sefir i duchovního principu,o nějž se opírají nižší a projevenější sféry.

Až do tohoto bodu jsme popisovali každou sefiru v abstraktních pojmech síly a formy jako makrokosmické archetypy,které jsou nám poněkud vzdáleny.Ale v Tiferet se tohle mění,protože šestá sefira už leží v dosahu lidské zkušenosti.Zbývající sféry,ležící pod Tiferet ,je možné čím dál více popisovat spíše podle účinků,které mají na lidské vědomí,než pouze podle polarity,protože čtyři nejnižší sefiry symbolizují nižší Já čili osobnost(alespoň na úrovni mikrokosmu v Malchut(světa Asija).

Střed Stromu života je místem toho,jenž smiřuje a vykupuje.Mezi božské formy této energie patří Kristus,Buddha a Osíris.Je tomu tak proto,že Tiferet prostředkuje mezi Boží hlavou v Keter a osobním vnitřním vesmírem.Šestá sféra je spojovacím článkem či bodem přechodu.Smiřuje „to ,co je nahoře,s tím co je dole“.Tiferet je prostředníkem mezi těmito odlišnými rovinami bytí.

Šestá sefira je základní mystickou sférou.Duchovní zkušeností,která se odehrává v Tiferet,je vize harmonie věcí.Je tomu tak díky skutečnosti,že vyšší Já neboli svatý anděl strážný každé individuální bytosti sídlí v Tiferet,opět v souvislosti s tím,že Tifert je zrcadlem Keter (božského Já).Cílem veškeré duchovní zkušenosti je hledat světlo,které se získává oddaností Velkému dílu.Tifert je sférou osvícení a uzdravování.Proto se také klade právě sem tak zvané vědomí Kristovo.

N E C A CH

Překlad:Vítězství

Klíčové slovo:Emoce

Podle Sefer jecira:Skrytá Inteligence

Fyzicky představuje :sféru Venuše

Symbolicky:pás,růže,lampa

Hebrejské jméno sedmé sefiry je Nechach,což znamená“Vítězství\“.Je to poslední sféra na pravém pilíři.Jak jsme již říkali,nižší sféry Stromu života lze popisovat v souvislostech s lidským vědomím a zkušeností.To platí zejména o čtyřech zbývajících defirách,počínaje Necach.Sféra Necach je sídlem lidských instinktů,emocí a tužeb.Je to strana osobnosti,která“cítí“.Můžeme ji přirovnat k pravé straně lidského mozku.Tady se rodí lidská krativita.A opět přichází do hry idea polarity ,protože Necach se považuje především za sféru ohně(mužskou),kterou vyvažuje opačná sefira (vodní).Ale v této rovině Stromu života(ve světě Asija)hovoříme opravdu o negativní a pozitivní stránce lidské mysli.

Necach je dynamická síla,která nás inspiruje a žene kupředu.Tato sféra je odrazem energie Gebura ,ale v této rovině lidské osobnosti,kterou zprostředkovává Tiferet,se oheň stává touhou a emocí.

Umění,hudba,tanec a poezie,to všechno je projevem energie Necach.V této sféře nacházíme všechny projevy krásy a lásky,ale také méně chápaných emocí,jako je hněv či nenávist,protože tady sídlí všechny emoce.Je tomu tak proto,že energie Nechach se musí vyvážit svým protikladem,sefirou Hod.V sedmé sféře je doma“kolektivní mysl“,zásobárna obrazů a symbolů v každém z nás,která inspiruje umělce ,tanečníky i hudebníky.

Sefer Jecira říká,že sedmá stezka je Skrytá inteligence,protože je oslňující září všech intelektuálních sil,které jsou zkoumány okem intelektu a ve vytržení víry.Skrytá inteligence se zjevně vztahuje k nezjevené inteligenci.Je to cosi skrytého hluboko v každém z nás,co musíme odhalit,je to naše božská přirozenost,kterou nám skrývají mundánní čili světské překážky.Oslňující neboli jasná záře intelektuálních cností je božské bílé světlo,přenášené hranolem Tiferet ,které se rozkládá do odstínů mnoha paprsků (což jsou aspekty projevení).Jediné světlo se rozložilo do mnoha,aby se mohlo projevit ve formě.Výraz“oko intelektu“poukazuje na Moudrost -Chochma na vrcholu Pilíře milosti,zatímco pojem „vytržení víry“poukazuje na zanícení,tedy na popud ,který stojí za vším,čeho lze duchovně dosáhnout.

H O D

Překlad:Záře

Klíčové slovo:Intelekt

Podle Sefer jecira:Absolutní čili Dokonalá Inteligence

Fyzicky představuje:sféru Merkura

Symboly:jména síly,zástěra(zednářská)

Hod je osmá sefira,která je umístěna na dolním konci pilíře přísnosti.Jméno sefiry znamená „Záře“ nebo „Sláva“.Tak jako Necach symbolizuje základní animální instinkty,Hod představuje intelektuální část mysli,jíž lze připsat „levou část mozku“.Je to racionální mysl,která organizuje a třídí.Hod se připisují všechny projevy písemné,jazyk,komunikace,věda i magie.Z této sféry pocházejí všechna slova a mocná jména.Najdeme tu rovněž ideu individuální mysli,která stojí v protikladu ke komunikativní mysli,jež je v Necach.Právě individuální mysl Hod umožňuje člověku uvědomovat si svůj osobní vztah k božskému.

Hod je nižší forma energie ,která se nachází v Chesed,ale která je zprostředkována Tiferet.Energie Hod je vodní (ženská) a fluidická.Hod nemůže řádně fungovat bez Nechach a naopak.Osmá sféra je místo ,kde emoce a instinkty Necach dostávají formu a začínají působit.Intelekt potřebuje vyvážené emoce,aby ho poháněly,jinak se slova a vědění sefiry Hod stanou pouze rozumovými nálepkami,které jsou mrtvé a bezduché.A naopak,emoce zas potřebují kázeň intelektu,aby je stabilizovala a uzemnila,aby se zabránilo vyplýtvání dynamické energie.\vztah mezi Hod a Necach je symbiózou.Z hlediska jednotlivce obě sféry musí bt v harmonii,aby byla zachována zdravá osobnost.

Podle Sefer Jecira je“osmá stezka Absolutní neboli Dokonalá inteligence,protože je to mez prvopočátečního,které nemá kořeny,jimiž by se mohlo držet,ani spočinout,vyjma skrytých míst Geduly.Velikosti ,z níž vyzařuje jeho vlastní podstata“.Je to Dokonalá inteligence ,protože je mírou prvopočátečního.To navozuje polohu,která je vpůli mezi dvěma extrémy,silou a formou.Hod je sídlo intelektu.V\yjádřeno pomocí astrologických termínů,Hod uvádí do souvztažnosti ideu intelektu,který je v domě svého silného postavení,je to umístění,která je výhodné,čili“dokonalé“.Kořenem Hod,od něhož se nedá oddělit,je vodní sféra Chesed,které se také říká Gedula neboli Velikost.

J E S O D

Překlad:Základ

Klíčové slovo:Astrální světlo

Podle Sefer Jecira:Čistá Inteligence

Fyzicky představuje:sféru Luny

Symboly:vůně,sandály

Devátá sefira ,jejíž jméno Jesod znamená „Základ“,je třetí sférou na prostředním pilíři .Je to výsledek spojení mezi Necach a Hod.Duchovní zkušenost Jesodu je obrazem soukolí vesmíru.To znamená,že Jesod je sférou astrálního světla,které je také známé jako Akáša.Je to éterická substance,jež je základem veškeré hutné hmoty.Je to astrální matrice ,na níž je postaven fyzický vesmír.Jesod je nádoba přijímající vlivy ze všech předcházejících sefirot,které se tu skládají do matriceutvořené z astrálního světla.Tato matrice je Základem čili éterickým dvojníkem,na němž je pak stavěna pozemská rovina.Všechny události,ať už jsou přirozené nebo umělé,se odehrávají v éterech sféry Jesod ještě dříve,než nastanou ve fyzickém světě.Devátá sefira je posledním postrčením,které uvádí do pohybu konečné projevení formy.Stejným způsobem,jako se z Boží hlavy zrodily planety,i všechny lidské vynálezy se nejdříve objevily jako ideje v jesodické části vynálezcovy hlavy.Jesod je sídlem lidské intuice.Mimo to se většina magických operací odehrává právě ve sféře Jesod,protože mág usiluje uskutečnit změny ve fyzickém světě tím,že manipuluje jemnými proudy astrálu.

Podobně jako Keter a Tiferet,i Jesod je sféra androgynní,nicméně energie,která je tu obsažena,je sexuální v tom smyslu,že tady poprvé dostávají obě pohlaví formu,kterou potom na sebe vezmou v pozemské rovině.V této rovině Stromu života je Jesod jako těhotná žena,která má porodit.Dítě,které se má narodit v samotném projeveném vesmíru,bylo zplozeno z celkem všech sefirotických vlivů,které jsou nad ním.

Podle Sefer Jecira je „devátá stezka Čistá interligence“,která je takto nazvána proto,že očišťuje numerace,podrobuje zkoušce a opravuje účelné uspořádání jejich vyjádření a vyvolává soulad ,v němž jsou spojovány(kombinovány),aniž by byly umenšoványči děleny“.Text jasně praví,že povinností Jesod je očišťovat a opravovat emance.Ačkoliv emance,které protékají Stromem života,jsou niterně čisté ,přesto může být zapotřebí je zkoušet či opravovat,aby mohly být nositeli hutné hmoty.Jesod také působí na jednotu těchto emancí (uspořádává je) tak,aby pouze nejhodnotnější projevení nositelé byli určeni pro přijímání božské energie,která je přiváděna do fyzického vesmíru,aniž by se nějak umenšila ve své niterné čistotě.

M A L C H U T

Překlad:Království

Klíčové slovo:Dovršení,Stabilita

Podle Sefer Jecira :Zářící Inteligence

Fyzicky představuje:sféru Země

Symboly:rovnoramenný kříž,mystický kruh,trojúhelník Umění(evokace),koncové He

Malchut znamená Království.Je to desátá a posední sféra na Stromě života,která leží u paty středního pilíře.Je to nejzazší sféra formy a konečného projevení,je to hmotný vesmír tak,jak ho známe.Malchut je v podstatě sférou lidstva a sférou cítění.Fyzicky Malchut reprezentuje planeta Země,naše vlastní terra firma.Je to sídlo hmoty.A přece je Malchut víc než jen půda pod našima nohama.Je to také sefira ,v níž mají základ všechny čtyři živly.A proto když mluvíme o Malchut(Asija),mluvíme skutečně o fy\zických projevech ohně,vody,vzduchu a země.Hmota se nachází ve třech skupenstvích,které odpovídají živlům:v pevném-země,v kapalném-voda a vplynném-vzduch.(Oheň je připsán principu elektřiny).Souhrn všech fyzikálních jevů se dá roztřídit podle čtyř živlů,a tak lze porozumět jejich charakteristice.Všechny tyto živly se používají k popisu hmotné povahy Malchut.

Malchut je nejzazší nádoba pro spojené proudy energie,neboli celého Stromu života.Zatímco ostatní sefiry jsou v zásadě pohybové a pohyblivé,Malchut je jedinou sférou,která dosáhla stability a nehybnosti(období spočinutí).Je to také jediná sféra ,která netvoří triádu.Tato desátá a poslední sféra přijímá éterický rámec projeveného bytí (vlivy Jesod) a dovršuje stavební proces tak,že zakotví energii ve hmotě.Malchut je jímka pro emance všech ostatních devíti sefir.

Jakožto absolutní sféra formy a pasivity je plodná Malchut také známá jako Nižší matka(v protikladu k Velké matce Bina) nebo Nevěsta či Královna.Jiný její titul,Brána,naznačuje ,že v říši |Malchut žijeme jakožto fyzické bytosti a až opustíme svoje tělo,budeme muset projít touto Branou.

Desátá sefira se v jednom smyslu chápe jako dovršení Stromu života a v jiném pohledu zas jako počátek nového Stromu života,protože Malchut je nižším odrazemKeter,a tudíž je vlastně Keter jiného Stromu.

Podle Sefer Jecira je „desátá stezka Zářící inteligence“,která je takto nazvána proto,že je povýšena nade vše a sedí na trůně Bina.Osvěcuje záři všech světel a způsobuje,aby vliv vyzařoval z Knížete rovnovážného klidu,z anděla“Keter“.Titul „Zářící inteligence“ ukazuje na těsný vliv mezi Malchut a Keter,mezi první a poslední sférou Stromu života.V tomto bodě jsou emance dovršeny a výsledkem je záře sjednoceného Stromu života.Malchut se nyní stává Keter jiného Stromu na jiné rovině.Zmínka o trůnu Bina zas ukazuje na jiný blízký vztah.Bina je Velká matka,je to prvopočáteční dárkyně formy,zatímco Malchut ,Menší matka,je konečnou dárkyní formy.


Situace

Skupiny jsou jako rodiny, jsou v mnohém stejné, a přece zcela odlišné. Mají, jakožto soubor zpřízněných duší,svou základní strukturu a dynamiku, jež závisí na místě, čase a povaze jednotlivců, z nichž se skupina skládá. Kabala, a vůbec každé učení, které se zajímá o duchovní otázky, má přidaný rozměr horních světů, takže ve skupině nejde pouze o přirozené sympatie a antipatie mezi jejími členy ,ale o interakce různých úrovní.

To, co nejvíce ovlivňuje podobu skupiny, jsou materiální a historické poměry, v nichž se skupina nachází. Tyto věci budou mít vliv na povahu vykonávané Práce.

Například do Kaldejského Uru, elegantního města s širokými ulicemi a zahradami, universitou a knihovnou, se narodil Abraham, otec kabaly. Když však Abraham dospěl, uvědomil si, že jej urská představa mnoha bohů, kteří řídí vesmír, neuspokojuje. Pocítil všezahrnující jednotu, která bdí nad celkem Existence. Kvůli tomu, aby to pochopil, bylo mu přikázáno:“Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu“. To znamená opusť hranice přirozeného světa a vydej se na spáteční cestu do Svaté země. Většina lidí si myslí, že jde pouze o Palestinu, avšak zde je Svatou zemí myšlena i Země Ducha ,kde byl zasvěcen učitelem a králem Malkísedekem, jenž, jak praví legenda, vedl esoterickou školu ve městě Salemu, které bylo později nazváno Jeruzalémem.

Dobrý učitel je pro skupinu životně důležitý. Dokonce i Mojžíš, jenž se vzdělával v Egyptě, musel být vyučován. Učitelem mu byl jeho tchán Jitro, jeden z mála kněží té doby, který také uvěřil v existenci nejvyššího Boha. Lidová tradice nám říká, že Mojžíš žil a pracoval společně s rodinou, poté co jej Jitro přísně vyzkoušel, aby viděl, zda je hodem připojit se k jeho skupině. Po mnoha letech, kdy pracoval jako pastýř ve stepi, tento vysoce vzdělaný člověk (nezapomeňte, že byl vychován jako aristokrat) musel “setoupit“ do Egypta, aby osvobodil demorilozovaný lid, jež téměř zapomněl na Boha svých předků. Mojžíšova práce u stád ovcí jej dobře připravila na jeho úkol. Okolnosti i jeho vlastní minulost byly přesně tím, co byl třeba pro duchovní vedení dvanácti kmenů. Vyšší bytosti, které připravují předurčené lidi, prostě vědí, do jaké školy nebo skupiny by měli být tito lidé posláni, i když si Mojžíš tehdy, když utíkal z egyptského pohodlí do neúrodné pouště, bezpochyby myslel, že jeho život je jen stéblem zmítaným ve větru.


Předávání Učení

Podle legendy má Henochovo vědění svůj původ v okamžiku jeho ordinace Bohem. Protože Henoch získal mnohé díky svému vlastnímu úsilí o zdokolaní těla, duše i ducha, zasloužil si požehnání od Boha. Starý text vypráví, jak jej archanděl Gabriel nesl vzhůru skrze zástupy andělů a postavil před Boha. Starý text vypráví, jak jej archanděl Gabriel nesl vzhůru skrze zástupy andělů a postavil před Boha. Zde v posvátné bázni padl na tvář, avšak Michael, nebeský velekněz, jej zvedl, zatímco Svatý pravil:“Henochu neboj se! Vstaň a navždy stůj před Mojí Tváří.“ Byl zbaven svého pozemského šatu, to jest jeho tělesnosti, pomazán svatým olejem a oblečen do nebeského roucha. A protože se sjednotil s okolním duchovním světem, přestal se strachovat. Pak mu bylo přikázáno, aby si zapsal vše, co mu Archanděl Moudrosti bude předčítat ze všech knih svaté knihovny. Říká se, že to trvalo třicet dní a nocí. Nakonec se o Nebi, Zemi, andělech a lidech dozvěděl vše, co mohl a měl. Poté jej Svatý zasvětil do tajemství, která se týkají věcí, o nichž nevědí ani archandělé. Legenda naznačuje, že tato tajemství se týkala příčiny Stvoření, smyslu zla a toho, jak dlouho bude vesmír existovat a jaký bude jeho konec.

Tato ordinace byla vůbec první a je vysvětlením, proč se Henoch jmenuje “Zasvěcenec“. Zde začal řetěz předávání, jímž se mělo přenášet Učení skrze všechna pokolení. Henoch byl zajisté jedinečný v tom, že se stal prvním plně uskutečněným člověkem, a zdá se, že je správné, že byl samotným Bohem ordinován právě on, jelikož na světě nebyl nikdo jiný, kdo by se mohl tohoto úkolu zhostit. Až mnohem později byl Abraham zasvěcen Malkísedekem, kterého tradice také ztotožňuje s Šémem, nejstarším synem Noemovým, tedy zasvěcencem, jenž uchoval učení v době katastrofální potopy. Podle jiné tradice ješ jeskyně zvaná Šem va Ever v kabalistickém městě Safedu tím místem, kde Šém později vyučoval Jákoba Tóře, potom co uprchl z domova. Jákob zase předal své vědomosti Josefovi, svému nejnadanějšímu synovi, což byl předobraz toho, jak ten nejschopnější, jenž nemusí být nutně nejstarší, přijímá Požehnání, aby pokračoval v dané linii.


Úrovně

Jak již bylo řečeno, na světě existují tři úrovně duchovního působení. První a nejnižší je úropveň běžného života. Zde proces Stvoření a evoluce zhruba odpovídá pozvolnému vývoji celého vesmíru. Ti, kteří žijí v této sféře (a to je většina lidí), pokračují ve svém vývoji velmi pomalu a prožijí mnoho životů, než se naučí jednu či dvě lekce, jelikož rychlost jejich postupu odpovídá rychlosti společenského a historického vývoje. Jde o téměř zcela vnější podobu vývoje, kde roli učitele hrají životní poměry a okolnosti. Miliony mužů a žen si volí tento způsob růstu, protože nevyžaduje žádné vědomé úsilí a také téměř žádnou zodpovědnost za svou individualitu. Jde o způsob masového vývoje s téměř výhradně pozemsky orientovanými hodnotami a zvyky. Stačí, aby si člověk všiml celkového vývoje lidstva za posledních třicet tisíc let, aby si uvědomil, že navzdory našemu přetechnizovanému způsobu života myšlení většiny lidí zůstává na úrovni domorodých kmenů. Stále se bojuje o území a mocenský vliv a většina lidí i nadále chápe náboženství jako naši předkové, jako nerozumnou celospolečenskou pověru založenou na strachu z neznáma a uctívání strarých obyčejů. Toto je pozemská úroveň skutečnosti.

Druhá úroveň duchovního působení je úroveň nepřímého kontaktu s nebeskou Prací. K takovému kontaktu může dojít skrze posvátné knihy, umění i budovy, které svědčí o vyšších světech. Duchovní poznání je možné odhalit i v některých tancích, jako je např. mexický tanec s tyčemi, nebo v Pohádkách jako je Popelka či v určitém druhu oblečení, jako jsou např. paruky a taláry britských právníků, kteří dnes již neznají jejich původní význam. Umělecká díla mnohých kultur, například vyobrazení ráje, sochy andělů či šperky, představující různé aspekty zodiaku, svědčí o intuitivním vnímání ještě jiné skutečnosti, než je pozemská. Tyto předměty v sobě mají něco, co žádný čistě světský výtvor člověka nemá. Mají symbolickou moc, kterou lidé obecně přijímají jako přicházející z jiné dimenze. Dva svícny, které se zapalují v pátek večer v židovských domácnostech, představují Božské sloupy Milosti a Soudu, ale to ví jen málokdo. Mešní kalich souvisí s Bohem, ale kolik věřících to prožívá? Tyto i mnohé další předměty, jejichž symbolika již vybledla, vděčí za svůj vznik třetí, vědomé úrovni duchovní tradice, která je stále živá, ale není vidět.

Snad jen desetina z kněží a rabínů ví, jaký je vnitřní význam bohoslužeb v rámci liturgického roku. Všeobecně vzato, všímavost většiny lidí nepřesahuje stupeň jejich vlastního vývoje. A tak člověk, u něhož převažuje jednání, může na základě zkušenosti považovat rituální úkony za důležité, avšak metafyzické a devocionální aspekty za téměř bezvýznamné. Podobně ten, u něhož převažuje cítění, bude přitahován modlitbou, ale pravděpodobně ani nezaregistruje myšlenky, které se nacházejí v bohoslužebném textu, nebo bude považovat rituál za nudný formalismus. Hloubavý typ člověka si zase bude všímat teologie, ale nebude se příliš zabývat modlitbami a rituálními úkony, byť by byly vykonávány s naprostou dokonalostí. Aby si člověk mohl všímat všech těchto oblastí a aby v nich mohl pracovat, předpokládá to, že se naučil opracovávat nedokonalosti nižší psyché, a k tomu je nutně zapotřebí vytrvalého úsilí pod cíleným vedením. Člověk to nemůže dělat sám, protože bez dohledu pokročilého rádce by si mohl, jak se to stalo již jiným, příliš snadno něco namlouvat. Právě zde se vědomá úroveň spirituality projevuje přímo v dolním světě v podobě nějakého “staršího“, jenž je členem nějaké kabalistické skupiny a zároveň přítelem. Zde začíná další řada úrovní.

Starší je někdo, kdo toho zná víc než vy. V našem případě jde o stupeň uvědomění. Člověk může vynikat v jednání, ve vědeckém bádání či v tom, že se nsadno dostane do určitého emeocionálního stavu, avšak pokud si není vědom svého vlastního stavu, pak není více než dobře vyvinutou funkcí, stejně jako má pes dobře vyvinutý čich nebo žirafa dlouhý krk. Existuje mnoho inteligentních myslitelů, jejichž vnitřní život je zmatený, a ještě více praktických a senzitivních lidí, kteří jsou ovládáni svými přirozenými vlohami. Prvním krokem v kabale je poznání, že existují různé úrovně a že člověk, kterého svět považuje za úspěšného, může být ve skutečnosti duševně slabomyslný, nebo přímo duchovní zločinec. Při zpětném pohledu na mnohé takzvaně významné lidi se zjistí, že nebyli více než projekcí své doby, například popové hvězdy nebo političtí vůdci, kteří se náhle vytratí, když jejich hvězda zapadne, a jsou považováni za lidi naprosto neschopné.

Začít si uvědomovat vlastní nevědomost či pochopit, že existuje nějaká vyšší skutečnost, znamená být pojednou nespokojen s dosavadním životem. Během hledání řešení hledač pravdy nechává za sebou první úroveň všeobecného vývoje a dostává se do kontaktu s živou Tradicí. Zpočátku bude tento kontakt zprostředováván nějakým jednotlivcem a poté skupinou.

Skupina může být větší či menší. Mohou ji tvořit tři lidé, kteří vědí, že se musí snažit uvědoměle pracovat, nebo může jít o úplnou organickou jednotku se všemi úrovněmi uvědomění.

Skupina, která si uvědomuje rozdíl mezi těmito úrovněmi, začíná vnímat svět zcela jiným způsobem. Mimoto bude k sobě přitahovat pomoc shůry, neboť každý, kdo zaujímá místu učitele v Tiferet, získá poučení, pokud již toto vyšší vědomí nemá, které nemůže získat z knih. Taková skupina začíná vytvářet v rámci svého členstva Strom, který přináší moc a s ní i odpovědnost a pokušení.

Další úroveň, jíž skupina dosáhne díky tomu, že získala učitele, znamená, že v sobě vyvine jakou si duši, která uvádí ve vstah všechny, kteří se nacházejí v rámci sféry jejího vlivu, takže po čase se mohou všichni současní i minulí členové napojit na tuto duši skupiny, bez ohledu na to, kde se nacházejí. K tomu může dojít díky tomu, že nahromaděné zkušenosti skupiny vytváří něco víc nežjen „plavoucí nádobu“, a každý, kdo si toto uvědomuje, je napojen na ostatní členy skupiny. Tato úroveň souvisí s osudem. Mezi lidmi, kteří se scházejí ve skupině vzniká mnoho vztahů, které vydrží celý život. Než se vyvine duše skupiny, trvá to dlouhou dobu, a tak ti, kteří do skupiny vstoupí až po jejím vytvoření, dříve než mohou zakusit plně její přítomnost, musí dosáhnout úrovně oné duše sami v sobě. Citliví návštěvníci skupinek někdy mohou pocítit tento těžko postižitelný organismus, i když jej snad někteří vnímají stejně jako kolektivní mysl nějakého sportovního klubu. Zde však jde o něco jiného, neboť skupinová duše se po každém setkání nerozptýlí, ale trvá, někdy dokonce mnoho let poté, co byla skupina rozpuštěna, nebo co opustila místo, kde se cházela.

Nad touto úrovní se nachází úroveň ducha. Ta se na rozdíl od úrovně duše nezabývá tím, co je osobní, ale týká se kosmické stránky Existence. Zde se skupina vztahuje k širšímu obrazu školy, Proudu a Tradice. Obvykle si je toho rozměru vědoma pouze menšina skupiny, i když každý člen se jej může občas dotknout skrze činnost učitele nebo Požehnání, které sestupuje na shromáždění. Tato úroveň je doménou zázračného. Ve skupince, jež je z větší části tvořena s hostů, nováčků, průchozích a těch, kteří jsou v počátečních stupních zasvěcení, vnímá tento aspekt obvykle pouze její jádro. Kosmický rozměr Práce je skutečný pro ty, kteří si začínají uvědomovat šíři dosahu toho, co skupina dělá, a tuto šíři také ovlivňují. Takoví lidé žijí na stupni personálním a transpersonálním. Právě zde se projevuje souvislsost skupiny s konkrétní školou a určitým Proudem Tradice, například v psdropagaci nějaké meditační techniky nebo šíření určitých názorů.

Nejvyšší úrovní skupiny je úroveň Božská. I když každá opravdová skupina je na Božství napojena, většina jejich členů si toho není vědoma, a pokud, tak jen teoreticky nebo jen na malý okamžik, který se čas od času dostaví. Takové epizody bohužel rychle mizí, navzdory tomu, že po sobě zanechávají mimořádný pocit naplnění. O zkušenostech tohoto druhu může být řečeno jen málo, protože jejich popis by mohl být zavádějící. Může být řečeno jen to, že Duch svatý přichází a velmi se o takovou skupinu zajímá, neboť je styčným bodem mezi jednotlivci a Božstvím, které se chce projevit ve vědomí na každé úrovni Existence. V kabalistické skupině jde o výcvik a ladění vědomí. Je zde proto, aby napomáhala individuální i kolektivní integraci. Tímto způsobem každá skupina přispívá několika buňkami k vývoji Adama Kadmona, jenž, jakožto obraz Boží, hledí na vesmír a vidí v něm dokonalý odraz Svatého.

Vše, co bylo dosud řečeno, je jakési úvodní seznámení s pozadím a základními prvky, které se podílejí na vzniku školy.

Žádný jednotlivec, byť by byl jakkoli vzdělaný, zbožný či zkušený v esoterice, si nemůže ve svém duchovním vývoji vystačit pouze sám. Dokonce i Buddha a Ješua ben Mirjam z Nazaretu byli součástí Tradice, i když se s tehdejším hlavním proudem rozešli. Oba dva měli osobní učitele, ale byli i členy studijních skupinek, jejichž metody dokonale ovládali. Nicméně i ten, kdo nečte žádné knihy, nepraktikuje žádná duchovní cvičení a nikdy se neúčastní bohoslužeb, je nepřímo ovlivňován v rámci kultury esoterickými hodnotami. To však nestačí a člověka to může nanejvýš dovést k vnějším branám Tradice. I kdyby vyvinul sebevětší úsilí, sám se z dosahu ega nevymaní. Ten, kdo přečetl o daném tématu spoustu knih, ale nemá nikoho, s kým by si o tom podebatoval, brzy podlehne přesvědčení, že pouze on má pravdu, protože nabyté vědomosti jsou pozvolna vstřebávány egem, které vytváří neměnnou řadu nenapadnutelných názorů. Podobně i jedinec, který tráví celé hodiny na modlitbách, se může dostat do stavu zvaného “egoistická blaženost“, v němž je přesvědčen o svém bezprostředním napojení na Boha. Může to být i pravda, ale pokud nemá kontakt s vnějším světem, může se i pomátnout, a to tím způsobem, že se bude považovat za lepšího, než jsou ostatní, kteří se zajímají o světské stránky života. Podobný pocit egoistického štěstí mohou prožívat i tělesně zaměření lidé, kteří považují rozum i cit za něco druhořadého, když po letech cvičení získali dokonalá těla. Všechny tyto příklady obsahují prvek nevyváženosti a určité posedlosti, který se nevyhýbá ani těm nejpozornějším. Po nějaké době dochází k tomu, že hlavním charakteristickým rysem těchto lidí je, že nechtějí o něčem jiném ani slyšet. Velmi často pouze ona jedna část jejich života je v pořádku, ale ten zbytek, například mezilidské vztahy nebo zaměstnání, je buď opomíjen nebo se nalézá v chaotickém stavu.

Hledající, jenž rozpoznává tuto izolovanost jako nebezpečnou, se dostává do bodu, v němž si uvědomuje, že člověk musí spolupracovat s druhými, kteří budou protiváhou každého jednostranného zaměření ega, které si neustále přizpůsobuje život podle svého gusta, v mnoha případech vyhýbání se konfliktům či vyhledávání samoty. Spolupráce s druhými není snadná, zvláště pokud si člověk myslí, že ví všechno nejlépe, a proto je známkou zralosti, když někdo uzná, že není možné pokračovat dál bez vzájemného vzdělávání.