Ježíš Kristus

JEŽÍŠ KRISTUS - ochranný talisman.

Klíčová témata a kvality:

  • Stvořitel
  • Láska-plán záchrany člověka
  • Starající se
  • Člověka \Vykupitel
  • Přímluvce
  • Soudce nebo Král
  • Stále s ním

Ježíš Kristus z Nazaretu je Syn Boha Otce,je to bůh a člověk v jedné osobě. Archanděl Gabriel zvěstoval chudé panně Marii z rodu krále Davida ,zasnoubené dělníkovi Josefovi,že počne bez poskvrny a porodí syna,jemuž dá jméno Ježíš a jenž bude zván „Synem Nejvyššího“.Ježíš Kristus ,který je historicky doloženou osobou ,působil jako prorok a kazatel v Palestině a shromáždil kolem sebe učedníky(apoštoly),kteří dosvědčili pravdy,které hlásal,a zázraky,kteé vykonal.Ježíš učil lidi víře a skutkům,které mají činit,aby se zalíbili bohu a získali tak život věčný.Jeho předchůdcem ,byl sv,Jan Křtitel,který u řeky Jordánu hlásal příchod Spasitele(mesiáše).Ježíš se jím dal pokřtít a při křtu se otevřela nebesa a zjevil se Duch svatý,který v podobě bílé holubice sestoupil k Ježíši.Současně bylo z nebe slyšet hlas“Tento je Syn můj milý,v němž se mi zalíbilo“.Ježíš Kristus pak sám sebe nazýval Synem božím a prohlásil se za Vykupitele,o němž hovoří Starý zákon.Prohlásil,že přišel tento zákon naplnit,nikoli zrušit,přesto se dostal do sporu s vykladači zákona(farizeji),kteří jej obžalovali z vystupování proti židovskému náboženství u římského správce židovské provincie Piláta Pontia po tom,co vzkřísil kživotu již čtyři dny mrtvého Lazara alid ho provázel se slávou do Jeruzaléma.Před svým zatčením o velikonocích zasedl Ježíš se svými apoštoly k poslení večeři a pronesl k nim důležitou řeč,v níž mimo jiné prohlásil,že jeden z nich ho zradí,pak odešel do zahrady na hoře Olivetské,kde se pln úzkosti modlil z toho,co se s ním stane. Při zatýkání římskými vojáky byl Ježíš zrazen apoštolem Jidášem,který se potom oběsil.Nejprve odsoudila Ježíše k smrti židovská velerada(synedrion) a potom,po velkém zdráhání ,i římský místodržitel.Ježíš byl nejprve bičován,pak mu byla nasazena na hlavu trnová koruna a posléze,nesa na ramenou kříž,byl odvlečen na pahorek Golgotu,kde byl ukřižován.Zemřel na Velký pátek odpoledne a jeho smrt byla provázena zatměním Slunce a zemětřesením.Po zjištění smrti bylo Ježíšovo tělo probodeno kopím,sňato z kříže a uloženo v prázdné hrobce.V neděli ráno pak se země zachvěla,jako blesk sestoupil z nebe anděl,odvalil kámen uzavírající vchod do hrobky a Ježíš vstal z mrtvých.Pokus zamlčet Ježíšovo vzkříšení selhal a Ježíš se ještě téhož dne zjevil Panně Marii ,Maří Magdaléně,ženám,které přišly k hrobce,dvěma učedníkům jdoucím do Emaus a večer pak ještě svým apoštolům,s nimiž pak ještě čtyřicet dnů pobýval.Potom z Olivetské hory vystoupil na nebesa .Apoštolové odešli do Jeruzaléma,aby očekávali příchod Ducha svatého,jak jim Ježíš slíbil.Duch svatý se pak projevil v podobě ohnivých jazyků nad nimi,osvítil je,dal jim moc konat zázraky,mluvit cizími jazyky a hlásat evangelium.Apoštolové se rozešli po světě a sv.Petra určil Ježíš svým nástupcem na zemi.Z apoštolů nejvíce vynikl sv.Pavel z Tarsu(původně Ježíšův odpůrce a nepřítel křesťanů),který zemřel mučednickou smrtí.