Archanděl Uriel

Archanděl UrielJeho jméno se překládá jako“Oheň Boží,Světlo Boží,Plamen slunce,Světlo přicházející od Boha“.

Uriel je ze všech archandělů nejpozemštější,nejhustší,je nejsilněji spjt se Zemí.Na mostě mezi božským a pozemským tvoří předmostí ke hmotě.Drží klíč ke hmotě ,ukotvuje síly světla,Božství,vědomí ve hmotě.Údajně předal lidstvu Kabalu,což je židovské mystické učení o nebeském řádu a jak může být s podporou nebeských sil dosaženo nejvyššího stupně lidského Bytí,předávané ústně zasvěcenými vybraným žákům.Protože je ochráncem hmoty,mohou jeho energie využívat i vědci,k pochopení zákonitosti hmotného světa.Hlavní barvou Archanděla Uriela je granátově červená a rubínově rudá,ale také zlatá.Jeho energie je mohutná,posilující,propůjčuje strukturu,uspořádává,energetizuje,ale je přesto klidná.Oheň Archanděla Uriela osvětluje temnotu v nás a my stále více poznáváme ,že i my jsme vybaveni Boží mocí.Jeho energie nám ukazuje možnosti ,jak přijít opět do kontaktu s Boží silou v nás.Přivádí nás velmi silně k našemu Mistrovskému Já.Když uznáváme Boží moc v nás samých a důvěřujeme Boží vůli,jsme v souladu s Božím proudem a dostáváme vše ,co potřebujeme a vše co jsme si vysnili,se stává skutečností.K oblasti působení Archanděla Uriela patří projev Boží Přítomnosti v lidské postavě ,jako například zjevení Krista ,bodhisatvy nebo avatara.Uriel je archandělem řádu,struktury,materializace,krystalizace.Má na starosti vytváření materiálních struktur,tedy vznik bytostípodle Božího plánu,dále vznik situací a rozhodných momentů.Probíhá to tak,že původní energie se transformuje různými rovinami směrem dolů a nakonec je předána silám paprsku materializace ,což je Uriel a jeho zástupy.Tak vzniká hmota i situace.Uriel je také strážcem Božího řádu ve všech hmotných strukturách ,dovede vracet kosmický řád strukturám a vývojovým procesům,které se od určeného plánu odchýlily.Na Zemi napomáhá jeho energie například vzniku zemských struktur,obnovuje a buduje struktury po zničení a katastrofách.Ve fyzickém těle vrací zpět do struktury,avšak jinak,než Rafael,který uzdravuje láskou.Uriel uvádí materiální skutečnost znovu do souladu s předpokládaným Božím plánem.Uriel je ochráncem fyzického těla a uvádí do souladu tělo,ducha a duši.Posiluje schopnost naslouchat moudrosti těla a posilovat harmonii a spojení mezi jemnohmotným a hrubohmotným tělem.Podporuje také léčitelství.Díky němu lze poznat ,kde a proč se tělo odchýlilo od ideálního stavu a jak ho s ním lze uvést opět do souladu .Uriel ukazuje i na všechny další oblasti ,v nichž se materiální skutečnost neshoduje s Božím plánem či ideálem.Nenaplněná přání se projevují zejména v oblastech bydlení ,vztahů,nalezení vlastního místa a peněz.Naše nespokojenost signalizuje,že realita není v souladu s vytouženým cílem.Uriel nám pomáhá lépe zvládat a prožívat pozemský život.Vnáší řád do momentálních situací ,uvědomění si každodenního života ,pomáhá prožívat spiritualitu všedního dne.Ukazuje,jek je možno uvádět do souladu hmotu,bohatství a duchovno,protože i peníze jsou výrazem božství ve hmotě.(Dva extrémy :jedni peníze vnitřně odmítají ,protože si myslí,že je peníze zkazí,že se nesrovnávají s hmotným životem-tento názor byl velmi posílen v minulých staletích a v mnoha tradicích ...a druzí,co jsou zajatci hmoty,kteří se stali otroky peněz a tělesných požitků-těmto lidem Uriel pomáhá se znovu spojit s Božskou částí sebe sama a se smyslem svého života.Právě proto,že jsme se narodili v západním světě,máme zvládnout lekci ,týkající se peněz.

A sice ,že peníze a majetek jsou výrazem Boží hojnosti a dále se je naučit používat v pozitivním smyslu,ku prospěchu svému i ostatních lidí.Potřebujeme mít dostatek,abychom mohli dávat -jak by mohla dávat prázdná studna?Urielovo energii můžeme volat ,či aplikovat esenci ,když se cítíme slabí a bez energie,pro posílení činorodosti,k posílení odvahy a uskutečnění vlastních vizí, k posílení důvěry,radosti ze života,při chaosu,při ztuhlosti těla,když tělo neodpovídá ideální formě,chceme-li se projevit ,tvořit,materializovat ,v situacích,kdy potřebujeme nějakou sílu navíc-ve stresových situacích,k dosažení úspěchů v práci a v obchodě.

Poselství Archanděla Uriela.

Pomáhám z povzdálí,působím neuchopitelně a nejasně a přece jsem vám vždy na blízku.Vnáším světlo do mnoha situací,otevírám vaše srdce a mysl a umožňuji vám nahlédnout na problém z jiné perspektivy.Podporuji vás při přípravě vašeho srdce na odpuštění,i když hlava volá po odplatě.Přináším vám věčnou moudrost ,získanou ze samé podstaty života.Má láska bez přestání proudí z mého srdce do vašeho.Odstraňuji bolest v situacích, vnichž zdánlivě vládne zoufalství a pomáhám vám tak prozřít a vyváznout.Vnáším nové světlo do vašeho vědomí a navracím naději do vašeho srdce.Mnoha způsoby vám zprostředkovávám přístup k tvořivým řešením,jež vám božská mysl neustále nabízí,ale bez jasné mysli je neslyšíte.Jednoduše odstraňuji z cesty mraky a bez nich se vám otevírá nový pohled na život.Vychutnávám si každý okamžik strávený v rozhovoru s vámi a těším se z něj i v době,kdy si mou přítomnost neuvědomujete.Jsem hlasatel boží pravdy a strážce velkých zasvěcení,jako je dosažení Kristova vědomí.Mým poselstvím je osvobození od stavu ,jk jej zažil Kristus,když byl ve své pozemské inkarnaci přibyt na kříž a tím dal znamení.Proto mne neváhej následovat ,projdi svým temným údolím a najdi světlo.Mé slunce svítí jasně!Vedu a řídím hledajícího na jeho duchovní cestě.Já jsem impuls,který vysílá do pozemské úrovně proroky,nositele Světla a mistry,v lásce a milosti,aby ti přiblížili Boží pravdu a zprostředkovali ti poznání o tvém novém původu.Zdravím tvé milované mistrovské Já.V Boží milosti.