Archanděl Metatron

Archanděl Metatron

Jméno : „Anděl přítomnosti“.

Barva: magenta - jako symbol dokončené transformace ,dále bílá,perleťová nebo zlatá

Metatron je nejmladší v nebeském zástupu,přesto je v hierarchii umístěn až nahoře.Je přímým spojením mezi Bohem a lidmi.V některých systémech se nepočítá mezi archanděly,ale bývá označován za knížete či krále andělů.Jeho zvláštní postavení dokazuje i jiná koncovka než obvyklé el.Ve starých spisech se uvádí,že byl jednou člověkem ,coby prorok Enoch či Henoch-Bohem jmenován nebeským písařem.Archanděl Michael jej potřel vonícím,barevně svítícím olejem a zcela jej přeměnil na archandělskou bytost.Metatron stojí nad anděly,a nemá proto žádné přímé spojení s Mistry povýšenými na nebesa.Ze všech archandělů má nejvyšší vibrace,v hierarchiii archandělů stojí nejblíže počátkuJe ochráncem prahu mezi formami a ne-formami.Metatron je začátek a konec,alfa i omega,zrození světla z božské prázdnoty,z jednoty .Jako strážce prahu vnáší Metatron do formy ideje a možnosti.Za ním leží prostor prázdnoty,ve kterém jsou všechny možnosti obsaženy.Metatronovo působení můžeme srovnat s působením rozumu:Z ničeho tu sjsou najednou myšlenky,obrazy,vize,ideje.Tyto ideje se pak promýšlejí a formují (pracují na tom andělé a archandělé),pak se projevují v hustší formě až se nakonec promění ve hmotu(andělé,přírodní andělé,člověk).Metatron se účastní vzniku všeho.Doprovází vznik vesmíru,planetárních systémů,vývojových forem,společenských struktur a pokroku,stejně jako vytváření duchovních světů ,archandělů,andělů a dalších duchovních bytostí.Pomáhá také při“narození „duší a skupinových duší,a to poté,když se duše individualizují ,uvolňují se z jednoty.Současně umožňuje návrat k jednotě, k nicotě.Rozpouští znovu formy a odvádí zpět do prostoru a prázdna.

Metatron je také anděl přechodu ,pomáhá při každém přechodu,při změně vibrací a v současné době hlavně při povyšování vibrací na vyšší úroveň.Tyto vibrace imitují vibrace fotonového pásu a to díky skupině aqndělů,kterí byli vysláni Pánem Metatronem.Právě fotonová energie pomůže lidstvu v posunu do 5.dimenze.

Spolu s Melchisedechem zajišťuje realizaci Božích podnětů,ovšem přebírá spíše duchovní stránku (Melchisedech stojí v čele materializačního paprsku).

Otevírá brány vědomí a dimenzí také člověku.Umožňuje poznatky,ujasňuje a pomáhá pochopit ,díky němu vidíme to,co je podstatné.Ukazuje nám,že se člověk opět může sjednotit s Bohem,přstože je dosud v těle.Stává se tak jedním z nejdůležitějších průvodců na cestě k zasvěcení.Díky jeho energii poznáváme,co by mohlo být a co nám brání v cestě,poznáváme kdo jsme a jak bychom mohli žít,rozpoznáme různé cesty,možnosti i následky.

Metatron spojuje se silou lásky a otevírá lidská srdce.Jeho síla většinou přináší ticho,spokojenost,štěstí,jednotu,všezahrnující,neemocionální bytí(dokonalé vědomí).Jeho síla povznáší vědomí i vibrace.Kdo pracuje s jeho energií,měl by být dobře uzemněn,jinak ztratí snadno kontakt s tělem i se zemí.Jeho energie je jemná,mírná,rozjasňující,je to čistá,všezahrnující láska.Metatronova energie skýtá zvláštní ochranu-(jinak než archanděl Michael -při strachu je vhodnější jeho energie,neboť stabilizuje auru a vytváří ochranný štít)-zahaluje nás pláštěm lásky.Metatronův plášť nedrží zlo v odstupu,ale trasformuje v lásku.Tento plášť lásky neutralizuje dualitu ,dobro a zlo již nemají žádný účinek.(Poznáváme,že dobro a zlo jsou jen dvě stránky téže energie a obě stránky nás vedou k počátkům,jsme-li zahrnuti láskou,můžeme zahrnout láskou zlo,abychom je vyrušili-láska rozpouští také strach,jenž narušuje auru a odlučuje nás od světla provopočátku).V tomto plášti nelze již rozeznat dobro ani zlo,všechno co zahalí,se mění v lásku.Tuto ochranu mohou však používat jen lidé,kteří vnitřně pochopili,že mimo dualitu dělení na dobro a zlo neexistuje,že jsou to jen póly duality ,je to ochrana pro lidi,kteří dokáží přijmout zlo v sobě i mimo sebe,ochrana pro lidi,kteří se už před zlem nemusejí chránit,jelikož poznali,že temná stránka je i v nich a že chce být akceptována a milována.Metatronovu energii můžeme však použít,abychom pochopili dualitu a jednotu a to,co přesahuje dobro a zlo.Díky jeho energii se poznáváme v novém světle,zvěstuje nám pravdu o Boží tváři našeho já-uzdravení se pak projeví v našem tělesném zářivějším a láskyplnějším vyzařování-důkaz na zářících očích,jemné pleti,vitálních vlasech,zdravých zubech atd.

Metatron společně s Pannou Marií pomáhá dětem(i zesnulým),proto jej můžeme žádat o pomoc s čímkoli,co se týká našich dětí.Jeho zásah často pomáhá probudit v mladých lidech duchovní uvědomění a porozumění.

Použití v situacích:Když se cítíme odloučeni od Boha,k meditaci,ke spojení se svým Já a jádrem své bytosti,ke spojení s láskou v srdci a všeobjímající láskou,k poznání možnosti a cesty,když potřebujeme mít jasno,pro lidi,kteří žijí ve velice omezeném obraze světa,kteří nedokáží vidět možnosti a divy tak,jak jsou,při depresísch,na pomoc umírajícím.Esence by se neměla používat ,když musí být člověk aktivní nebo má mluvit,protože metatronova energie odvádí od každodenních činností.

Poselství archanděla Metatrona:

Vzhledem k vlastnostem mého vibračního pole nejsem téměř slovy popsatelný.Jsem ten,po všechny časy nejvyšší a jsem ve spojení s Kristovým vědomím.Setkávám se s tebou teprve na vyšší úrovni tvého vývoje.Nemělo by tě to však svádět k pýše a samolibosti.Tím bys všechno zničil.Tvé lidské bytí postoupí ve vývoji tak daleko,aby ses mohl jednoho ne tak vzdáleného dne spojit s Kristovým vědomím.Předtím se však ještě setkáš s mým dvoupaprskem ,archandělem Sandalfonem,který tě odpovídajícím způsobem připraví.Já archanděl Metatron,spojuji lidskou vášeň s Přítomností Boží.Ukazuji skryté ,jako třeba skryté pocity,přání,potřeby a dodávám odvahu a schopnost tyto pocity přijmout a žít tak,že současně zůstaneš zeměřen na to Božské.Duchovně založeného člověka vedu taaké k vnímání tělesných potřeb.Já jsem Nanebevzatý archanděl Metatron a přináším ti plamen Ducha.Nechť tvé Kristovo Bytí v tobě stále více září.S láskyplným Božím objetím.