Význam čísel v našem životě

Osoba narozená 1. tého dne v měsíci

1 je spíše než číslem symbolem Boha, který stvořil vše v Jsoucnu z ničeho, z 0. Tuto užší souvislost mezi nulou a 1 v alchymistické symbolice představuje rytíř, který rozbíjí filozofické vejce . Rytíř je Bůh a jeho meč se podobá jedničce. Ve filozofickém vejci jsou základní kameny světa – země, voda, vzduch a oheň.

Lidé, kteří se narodili 1 . tého dne v měsíci jsou tvůrčí, vynalézaví a horliví, jsou to silné osobnosti, stvořené pro vedoucí postavení. Když si jednou stanoví nějaký cíl, s velkou tvrdošíjností za ním jdou. Jejich silnou vůli a psychickou energii doplňuje také pevné zdraví a tělesná síla. Svým okolím bývají tyto osoby často označovány za svéhlavé.

Negativními vlastnostmi těchto lidí je tvrdohlavost a panovačnost, které někdy, chtějí-li tyto osoby dosáhnout určitého pracovního cíle, popř. postavení ve společnosti, přechází až v bezohlednou svévolnost.

Lidé narození 1. tého dne v měsíci jsou často samotáři a mají problémy se zařazením do společnosti, protože se považují za střed rodiny nebo určité skupiny. Vždy však žijí na výsluní, protože se jim zpravidla vše dařílépe než ostatním. Lze je srovnat s řeckým králem Midasem, který proměňoval ve zlato vše, čeho se dotkl.

Osoba narozená 2. tého dne v měsíci

Již samotný název Zwei ( 2 ), který se často vyskytuje v předponě „zwi“, napovídá, že základním významem tohoto čísla je zdvojení a protiklad. Toto Jiné, které se připojuje k 1, s ní může harmonizovat nebo být v rozporu. 2 dále symbolizuje Boha a ďábla, den a noc, život a smrt, ducha a přírodu, duši a tělo, muže a ženu, vpravo a vlevo, začátek a konec, pozitivní a negativní, ctnost a neřest atd. Celkem vzato by se dalo říci, že toto číslo vyjadřuje vše, co má 2 strany.

Osoba narozená 2 . tého dne v měsíci je velmi citlivá, kreativní a má bujnou fantazii, což ji předurčuje pro umělecká a vědecká povolání. Jako pochybovač je připraven zpochybňovat vědecké poznatky a pevné názory, pokládané za jisté. Oproti člověku narozeným 1. ho však neoplývá přílišnou trpělivostí. Jeho předností jsou nové myšlenky, návrhy a vize budoucnosti. Vůči svým bližním je vstřícný a snaží se o harmonické soužití.

Obecně lze říci, že lidé narození 2. tého dne v měsíci jsou dobrými partnery pro manželství, protože jsou velmi soucitní a dokáží se vcítit do duše svého partnera. Jejich tolik oceňovanou otevřenost a vstřícnost vůči ostatním lidem však někdy může, pokud nepotlačí své pochyby, přehlušit vnitřní neklid a hluboký smutek.

Negativními vlastnostmi těchto osob jsou malichernost a přecitlivělost. Odpoví-li okolí na jejich pozitivní podněty a vstřícné chování odmítavě, rychle se kvůli své nestálosti vzdávají a propadají malomyslnosti.

O tomto typu lidí se říká, že mají druhou tvář, která vlastně způsobuje, že se vždy nevědomky rozhodují správně.

Odhlédneme-li od skutečnosti, že citově založení lidé mají dar snáze se vcítit do vnitřního života jiného člověka než osoby čistě racionální, zbývá stále ještě dostatek dalších věcí, které lze vysvětlit pouze díky nadpřirozeným schopnostem . 2 rovněž symbolizuje osobu ezoterika. Vědění se totiž nezaměřuje pouze na poznání viditelnho světa, ale i na možná důležitější oblast, na duši. Na konci cesty do nitra – která je původním cílem ezoteriky – je poznání sebe sama a nové vědomí.

Osoba narozená 3. tého dne v měsíci

3 je považována za zvlášť posvátné číslo. Ne nadarmo se říká „Do třetice všeho dobrého“. Člověk narozený 3. tého dne v měsíci je typický realista, jemuž je jakákoliv fantazie cizí a který usiluje jen o dosažitelné cíle. V povolání je takový člověk snaživým kariéristou, který se umí přizpůsobit každému představenému a vystoupí vždy o stupínek výše. Jeho představení si u něj cení pořádku, discipliny a smyslu pro odpovědnost. . Jako obchodník je vyhledávaným smluvným partnerem. Takoví lidé lehce navazují kontakty a jsou pevnou oporou spolků a stran. Lidé takto narození jsou velmi ctižádostiví, a proto pro ně neexistuje nic horšího, než být v podřízeném postavení. Pokud se jim nevydaří kariéra, udělají si nepřátele ani ne tak svou agresivitou a konfliktností, jako svou tvrdohlavostí a uzavřeností. Tyto osoby chtějí, aby jejich výkon byl také uznávaný. Setkáváme se u nich rovněž s pýchou a panovačností. Můžeme u nich pozorovat velmi negativní sklon dosáhnout kariéry pomocí intrik. Ostatně pro osoby s trojkou je nejsnazší napravovat své chyby resp. chybné jednání, upozorníme-li je na ně diskrétně.

V každodenním životě je člověk narozený 3. tého dne v měsíci tvrdým realistou, ale má vždy strach před budoucností, protože chce postupovat dále vzhůru. Tito lidé se zabývají astrologií a různými okultními praktikami.

Osoba narozená 4. tého dne v měsíci

4 je číslem viditelného světa a lidé takto narození jsou takřka spojení se zemí. Stojí oběma nohama na zemi. Vypadá to skoro, jako by tito lidé měli ve svém těle kompas. Vědí přesně, na čem v životě záleží. Na známých křižovatkách života se vždy rozhodnou správně. K jejich typickým povahovým vlastnostem patří vytrvalost, snadno vzniká nebezpečí, že se dostanou do konfliktu se svým okolím.

Lidé narození 4. tého dne v měsíci jsou reformátoři, ale také revolucionáři a rebelové. Mají málo přátel, ale mnoho nepřátel, kteří jim jejich touhu po změnách zazlívají. Tento typ člověka je natolik přesvědčen o správnosti svých idejí a názorů, že jen těžko snáší kritiku a reaguje na ni přectlivěle. Pokud se takový člověk nemůže se svými idejemi prosadit, uzavírá se do sebe. Lidé takto narození jsou často velmi nešťastní a mívají díky své povaze problémy s rodiči.

Osoba narozená 5. tého dne v měsíci

5 je rozpolceným číslem, je symbolem sevřené energie, protože 5 prstů tvoří příslovečnou sevřenou pěst. Pro pythagorejce byla symbolem manželství a duchovní dokonalosti. Na osoby narozené 5. tého dne v měsíci platí rčení jako „ stát na vlastních nohou“, “postavit se na nohy „. Symbolika pentagramu prozrazuje stabilitu, sílu a dynamičnost. Člověk takto narozený miluje samostatnost, je rozeným podnikatelem. Příležitostně se však tyto pozitivní znaky mohou zvrhnout v útočnost a dobrodružnost. Pokud tato osoba rozvine všechny své síly, může o sobě prohlásit:“Daří se mi dobře“. Směrem vzhůru orientovaný pentagram znázorňuje spojení hmoty a ducha a zároveň vládu rozumu. Člověk narozený 5. tého dne v měsíci má čilého ducha, je velmi přemýšlivý, ale hrozí mu nebezpečí, že kvůli duchovní činnosti zanedbá své smysly. Často se u těchto lidí může projevit nervozita, podrážděnost a vnitřní napětí. Dochází u nich však i k opačnému extrému, mohou se totiž zcela oddat smyslovým potěšením a stanou se z nich praví požitkáři . Pentagram orientovaný směrem dolů by měl být pro člověka narozeného 5-tého varováním, aby se měl na pozoru před „stinnými stránkami „ své duše. Tyto démonické síly se projevují v rozhodnutích, nad kterými okolí těchto lidí obvykle jen kroutí hlavou. Studenti například náhle skončí se studiem, jeden z manželů se nechá rozvést, úspěšný podnikatel skončí s podnikáním atd.

Osoba narozená 6. tého dne v měsíci

Podle řeckých matematiků byla 6 dokonalým číslem. Ve středověku se také poukazovalo na stvoření světa v šesti dnech. Bůh by býval mohl stvořit svět za jediný den, ale zvolil šestidenní lhůtu, protože 6 je symbolem dokonalosti.

Charakter člověka narozeného šestého dne v měsíci rozhodujícím způsobem utváří láska. A to nejen sexualita, ale také zduchovnělé druhy lásky, jako je láska mateřská nebo snaha o dosažení ideálních hodnot. Díky svému pozitivnímu uzpůsobení pro všechny typy lásky působí tato osoba na své okolí jako magnet. Jedná se o otcovský popř. mateřský typ. kterýse dojemně stará o svou rodinu. Tito lidé milují bezpečí rodiny a jsou vyloženými domácími typy. Oproti svému okolí jsou nápadní svou sociální angažovaností. Dávají přednost povolání v sociální sféře. Člověk narozený 6. tého dne v měsíci si však nevybírá jen profese, jako je zdravotní sestra, vychovatelka, lékař či zástupce pojišťovny, ale jejich láska k bližnímu a starost o okolní svět je přivádí i do politiky. Často se u těchto osob prjevují i umělecké vlohy, které jsou vyjádřením jejich lásky ke všemu krásnému a harmonickému.

Jejich záporným rysem je však nemístné vměšování do soukromých a intimních záležitostí druhých lidí. Jejich láska k lidem se může zvrhnout v touhu po moci a snaha o vyšší hodnoty v blouznění. Bývají často členy různých sekt.

Osoba narozená 7. tého dne v měsíci

7. den Bůh požehnal a posvětil, je svátkem celého světa . 7 je složená z 3 a 4 ( 4 odpovídá lidskému tělu a 3 představuje 3 duševní síly - cit, duši a ducha . ) Aplikujeme -li toto rozdělení na 7 proseb v Otčenáši, dostaneme následující rozčlenění: 3 prosby se vztahují k věčnosti, velebení Božího jména, očekávání příchodu království Božího a prosba o naplnění Boží vůle. 4 prosby hovoří o věcech pozemských :vezdejší chléb, odpuštění hříchů a spasení od zlého.

Osoby narozené 7 . tého dne v měsíci jsou v každém směru duchovní lidé a rození vědci. Charakterizuje je touha probádat neznámé, k němuž náleží i proniknutí do hlubin vlastní osobnosti. Jsou to myslitelé, filozofové a mystici. Materiální věci jsou jim lhostejné, protože vědí, že v životě postoupí dále jen prostřednictvím duchovních hodnot a duševního rozvoje. Nejlépe se tito lidé cítí v klidu v ústraní, rádi však také vyrážejí na cesty, aby poznávali cizí země a kultury. Jejich okolí kritizuje touhu poznávat ideje a země jako nepokoj. Kdo stále usiluje jen o něco nového, příliš snadno zapomíná, že v lidském životě se vyskytují i trvalé hodnoty. Člověk takto narozený se musí mít na pozoru, aby nehodnotil povrchně. Díky jeho povaze je pro něj těžké navazovat kontakty s jinými lidmi. Silnou stránkou těchto osob není logické myšlení, ale především intuice. Mimoto se těmto lidem přisuzuje jasnovidectví, což možná spočívá v tom, že se s oblibou zabývají mystikou, okultismem a ezoterikou. Velkou slabinou lidí narozených 7 . tého dne v měsíci je malá průbojnost a naprostá absence vytrvalosti při prosazování jejich dobrých myšlenek také v praxi. Tyto charakterové vady jsou nepochybně příčinou jejich občasných finančních problémů.

Osoba narozená 8. tého dne v měsíci

Díky možnému rozdělení 8 na dvě stejně velké poloviny ( 4+4 ) ji lze považovat za symbol spravedlnosti. Pytagorejci ji považovali za číslo hojnosti, protože je první třetí mocninou.

V charakteru lidí narozených 8. den v měsíci se mísí zcela obyčejné lidské úsilí s touhou po ideálních hodnotách. Hlavním životním úkolem této osoby je obě tyto základní tendence vyrovnat. Život totiž vyžaduje, abychom náležitě plnili tyto pozemské věci, avšak zároveň se také snažili vnitřně zdokonalit a plnit tajná přání jejich duše, která ještě nebyla vyplněna v minulých vtěleních. Tento vnitřní rozpor pohlcuje velmi mnoho energie. Člověku takto narozenému často chybí síla dotáhnout podnikání do konce. U těchto osob však můžeme pozorovat velké úspěchy a závratný vzestup, ale také katastrofální neúspěchy a pády, jak v povolání, tak i ve společnosti. Člověk narozený 8. tého dne v měsíci, která se příliš zabývá ideálními hodnotami, hrozí nebezpečí, že se stane fanatikem a agitátorem. Před nejhorším ho však chrání vrozený sklon k uměřenosti a tak může své chování ještě včas korigovat. Lidé, kteří usilují o ideální hodnoty, mají často sklon se uzavírat před svými bližními a stávají se vysmívanými samotáři. Důležitým povahovým rysem lidí takto narozených je nutkání napravovat v tomto životě špatné skutky z předchozích inkarnací, které se může stupňovat až k sebezapření. Proto je tento člověk nápadný svým bližním smyslem pro spravedlnost a osobní angažovaností urovnávat spory a napětí ve svém okolí.

Osoba narozená 9. tého dne v měsíci

9 jež je výsledkem vynásobení čísla 3 jím samým, vyjadřuje pro člověka nejvyšší dosažitelnou dokonalost. Ve Starém zákoně je 9 označována za dovršení osudu.

Člověk narozený 9. tého dne v měsíci bývá intuitivní, moudrý a inklinuje ke spiritualitě. Může snadno změnit své vědomí. Těchto vysokých cílů však dosáhne jen velmi málo lidí. Obvykle mají tyto osoby sice mnoho etických a morálních kvalit, ale zároveň jsou známy i svou konfliktní povahou. Nevyhýbají se žádným střetnutím. Díky své šílené odvaze a chuti riskovat se mohou dostat do velkého nebezpečí. Takovým lidem je třeba předkádat vhodné úkoly, aby se mohli dále lidsky vyvíjet.

Osoba narozená 10. tého dne v měsíci

Desítka je jak počátkem, tak i koncem všech čísel. Bůh, který z ničeho ( 0 ) stvořil svět ( 2 až 9 ), se opět vrací sám do sebe.

V tarotu desítku představuje karta Kolo štěstí, do kterého je vpleten člověk, stává se pro něj kolem osudu a šťastěny. Nad ním trůní sfinga, symbol věčného zákona, kterému jsou podřízena všechna živá stvoření.

10 symbolizuje proměnlivé štěstí. Člověk takto narozený musí počítat jak s prudkým vzestupem, tak i pádem.

Osoba naarozená 11. tého dne v měsíci

Již svou podobou 11 vyjadřuje, že byl již opuštěn pozemský prostor. 11 je utvořena zdvojením základního čísla . Tato tzv. Mistrovská, či řetězová čísla obrazně naznačují posílení základních sil daného čísla. Toto číslo je opakem Božského a bývá zobrazováno jako ďábel. Po Jidášově zradě zbylo pouze 11 apoštolů, 11 je proto symbolem pro hřích a nedokonalost. Kartou s číslem 11 v tarotu je Síla. Klobouk přemožitelky lva má tvar ležaté osmičky, která je pokládána za symbol nekonečna.

Ten, kdo se povznese nad pozemský svět a ponechá jej za sebou, vstupuje do vesmíru a stává se moudrým.

Člověk narozený 11. tého dne v měsíci musí na své pouti životem počítat s mnohými nesnázemi. Musí se mít nejen na pozoru před zradou a intrikami, ale mnohdy i bojovat o svůj život.

Osoba narozená 12. tého dne v měsíci

Slunce na své dráze prochází 12 znameními zvěrokruhu. Už staří Babyloňané dělili nebesa do 12 ti znamení zvěrokruhu, den na 12 hodin a 24 hodin, rok na 12 měsíců a znali světový čas, trvající 12 let, což odpovídá době oběhu Jupitera kolem Slunce. Řekové a Římané měli 12 hlavních bohů.

V Tarotu odpovídá tomutu číslu karta „Viselec“, který bývá přirovnáván k Ježíšovi. Člověk je jako svět v malém ( mikrokosmos) pouhým odrazem velkého vesmíru ( makrokosmos)a nemůže uniknout neúprosnému osudu. I Ježíš naplnil vůli Boží.

Člověk narozený 12. tého dne v měsíci je rovněž předurčen k utrpení, strádání a existenci ve stínu života.

Osoba narozená 13. tého dne v měsíci

Symbolický význam čísla 13 se v různých kulturách liší. Babyloňané ji sice spojovali s bohem podsvětí Nergalem, pro různé východní národy však byla i šťastným číslem a obsahovala nové aktivity. Židé ji považovali za posvátné číslo. Ve Starém zákoně je uvedeno 13 měst, které získal rod Aronův, 13 let stavěl Šalamoun palác. Brána chrámu byla široká 13 loktů. Ve 13 ti letech se židovský chlapec stává dopslělým, tj. zodpovědným za plnění náboženských povinností.

Přesvědčení, že 13 je nešťasné číslo, snad vychází z toho, že Ježíš při poslední večeři hodoval s 12 učedníky, z nichž jeden, Jidáš Iškariotský, jej zradil. Nebo možná proto, že jedna z těchto osob, sám Ježíš, zemřel.

V Tarotu je kartou s číslem 13 „Smrt“. Smrt však neznamená jen konec, ale nutný přechodný stupeň do nové existence nebo konečné vysvobození z koloběhu zrození.

Osoba narozená 13. tého dne v měsíci

se musí mít v životě na pozoru a všechny své činy pečlivě zvažovat. Lidé, kteří se touto radou budou řídit, mohou mnohé dokázat.

Osoba narozená 14. tého dne v měsíci

14, zdvojená 7, zahrnuje dny dvojitého týdnu, který trvá od úplňku až po novoluní. U Babyloňanů trval týden 14 dnů a každému dni byl přidělen jeden z průvodců boha pdsvětí Nergala na jeho pouti do podsvětí za bohyní Ereškigal. Na rozdíl od 7, která díky 7 planetám představuje nezměnitelný osud člověka, symolizuje 14 dobrotu a milosrdenství. V tom možná spočívá křesťanský zvyk volat na pomoc při nebezpečí nebo v případě nouze 14 pomocníků nebo svatých. Protikladem k těmto svatým je 14 zlých démonů, kterých se lidé obávali.

Egyptského boha Osirise, manžela Isis, roztrhal jeho žárlivý bratr Seth (Tyfón) na 14 dílů. Každý z kusů těla přinesl zemi štěstí. Při hledání jeho mrtvého těla objevila Isis všechny kusy až na falus a složila je opět dohromady.

V Tarotu odpovídá 14 kartě „Mírnost“. Žena, jako dárkyně života přelévá obsah džbánů.

Člověk narozený 14-tého dne v měsíci, bude mít život plný změn. Nebude v životě pravděpodobně

vystaven žádným zvláštním nebezpečenstvím.

Osoba narozená 15. tého. tého dne v měsíci

15 je číslem úplňku. V Talmudu, základním pobiblickém spisu se říká :“Měsíc začíná svítit 1. nisanu a svítí až do 15 tého. . Poté nastane úplněk . Od 15. do 30. zase světla ubývá. Izrael tedy od Abraháma až po Šalamouna čítá 15. pokolení „. 15 je také číslem babylonské bohyně Ištar, která odpovídá antické Afrodítě resp. Venuši, protože oběžná dráha planety Venuše kolem Slunce trvá 15 x 15 dní .

V Tarotu je číslem 15 označena karta „ Ďábel „

Člověk narozený 15 tého dne v měsíci má muzické nadání a schopnost působit charismaticky na své okolí. Lidé takto narození, mají vztah k okultismu a ezoterice.

Osoba narozená 16. tého dne v měsíci

16 se často vyskytuje v indické kultuře. Nejstarší indické spisy, védy, obsahují 16 zaklínání. Ideální žena má 16 znaků krásy a 16 je metrem v lyrice a v hudbě. Starý zákon uvádí 16 den, jako dokončení Chrámu = Věž, což je tarotová karta s číslem 16, symbolizuje pochyby, nejistotu a pomíjivost světa. Přeceňování materiálních hodnot vede k pýše v pozemském životě, která lid podnítila například k stavbě Babylonské věže. Tato pýcha, být roven Bohu, je prahříchem lidstva.

Stačí pouhý blesk, aby vše skončilo.

Člověn narozený 16. tého dne v měsíci, by měl být v životě opatrný a nebrat na sebe pokud možno žádná rizika.

Osoba narozená 17. tého dne v měsíci

V křesťanské tradici byla 17 pkládána za naplnění Starého zákona (10) prostřednictvím Nového zákona ( 7 ), protože 7 symbolizuje 7 milostivých darů Ducha svatého. 17 je proto číslem všech lidí, kteří díky naplnění 10 přikázání a Boží milosti dojdou blaženosti. Důkazy o zvláštní povaze tohoto čísla lze nalézt ve Starém zákoně . Noemova Archa byla dokončena 17. dne.

Tarotová karta 17 „Hvězda“, zobrazuje ženu, která vylévá obsah nádoby zpět do řeky, nebo do moře, který žena na kartě 14 přelévá z nádoby do nádoby.

Po znovuzrození vstupuje duše člověka do nového těla. Věčný koloběh smrti a znovuzrození stále pokračuje. Není však jasné, zda člověk usiluje o zatracení, třeba prostřednictvím pouhého znovuzrození, nebo o konečné spasení.

Člověk narozený 17 dne v měsíci je nadán duchem a může podávat pozoruhodné výkony v oblasti umění a věd.

Osoba narozená 18. tého dne v měsíci

18 je významným číslem, protože každých 18 let se opakuje zatmění Slunce a Měsíce . Je také polovinou části kruhu 36. Toto oblíbené číslo starověcí učenci nemohli zařadit do řecké abecedy, která má 25 písmen. Číslo 18 však zastupuje písmeno E, které mělo původně podobu C . Cyklická čísla jsou vždy zároveň šťastnými čísly. Rozložíme-li 18 na 3 x 6 vzniknou nám jako geometrické zobrazení 3 šestiúhelníky nebo Davidova hvězda, která bývá často zakrslena na amuletech, přinášejících štěstí.

Kartou s číslem 18 v Tarotu je „ Měsíc“. Cesta vedoucí mezi věžemi, je plná nebezpečenství. Člověk se musí na své cestě životem stále rozhodovat. Omyly, kterých se dopustíme na křižovatkách života, obvykle nelze zvrátit a navíc ztěžují život při znovuzrození.

Člověku narozenému 18. tého dne v měsíci, příliš štěstí nevěští. Osoba narozená v tomto dni, je velmi těsně spojena s tímto světem, než aby usilovala o ideální hodnoty. Osud tohoto člověka bude velmi proměnlivý.

Osoba narozená 19. tého dne v měsíci

Východní národy věřili, že v 19. roce bude svět znovuzrozen. Ciferný součet čísla 19 naznačuje souvislost s tajemnou 10, která v sobě spojuje počátek a konec. Náboženské společenství Bahan i, které má kořeny v Islámu, považuje 19 za posvátné číslo. Jejich rok má 19 měsíců po 19 dnech.

V Tarotu má číslo 19 karta „Slunce“. Dvě děti na ní tančí pod Sluncem. Dvojice dětí symbolizuje polární síly vesmíru. Tyto protiklady jsou předpokladem každého vývoje.

Osoba narozená 19. tého dne v měsíci

bude mít v životě štěstí a úspěch.

Osoba narozená 20. tého dne v měsíci

Číslo 20 je přiděleno babylonskému bohu Slunce Šamašovi. V křesťanské nauce se toto číslo rozkládá na 2 x 10 a představuje dodržování 10 přikázání skrze dvojitou lásku k Bohu a bližnímu svému. Jiný výklad vychází ze součinu ( 4 x 5 = 20 ). 5 symbolizuje 5 smyslů a hříšnost světa, který je možné spasit pomocí 4 Evangelií. Budeme -li 20 pokládat za zdvojenou 10, symbol viditelného světa, potom bude představovat sjednocení tohoto a onoho světa.

Kartou s číslem 20 v Tarotu je „ Soud „. Tato karta představuje Poslední soud. Zatroubením na troubu probudí archanděl Gabriel mrtvé. Toto probuzení lze obecně vykládat také jako osvícení a přechod ke spiritualitě. Lidé, kteří nedokáží změnit své vědomí, jsou mrtví a neživotní jako hmota.

Člověk narozený 20. tého dne v měsíci je přístupný všemu novému. Aby jeho život probíhal bez problémů, musí tento člověk věnovat mnoho pozornosti duchovnímu a duševnímu vývoji.

Osoba narozená 21. tého dne v měsíci

Číslo 21 se skládá ze dvou čísel s širokou symbolickou platností ) 3 x 7 ), což mu propůjčuje zcela zvláštní charakter. Ve Starém zákoně se objevuje 21 dokonalostí moudrosti. Postavu uprostřed tarotové karty s číslem 21 lze vyložit jako dokonalého člověka, který skládá svůj hold 4 představitelům elementů světa. Převedeme-li tuto symboliku na čísla, znamená to :

5 – dokonalý člověk

16 ( 4 x 4) – součin elementů = 21

21 jako číslo dne narození svému nositeli zaručuje světské a duchovní úspěchy.

Osoba narozená 22. tého dne v měsíci

22 je významným symbolickým číslem pro židy . Hebrejská abeceda má právě 22 písmen. Starý zákon tvoří 22 knih. V Bibli je dále uvedeno 22 Božích výtvorů a 22 ctností Kristových. V Tarotu je 22 kartou Blázen. To že Velká Arkána v Tarotu se skládá z 21 + 1 karet, není náhodné. 21 karet můžeme rozdělit do 3 řad po sedmi kartách a každá z těchto řad představuje jednu ze 3 cest. Tyto 3 cesty se sbíhají v Bláznovi, který představuje cestu čtvrtou.

Zdvojnásobením 21 se dostaneme k 42 tajemným knihám Thotovým, které by měly být prastarými egyptskými spisy zasvěcení. Každé tarotové kartě vždy odpovídají dvě knihy. Na Blázna nepřipadá kniha žádná, protože bláznova moudrost stojí nad poznatky všech těchto knih.

22 začíná rytmus nového úseku života, založený na čísle 7.

Člověk, narozený 22 dne v měsíci se těžko vyrovnává s realitou života.

Osoba narozená 23 tého dne v měsíci

23 je číslo bez hlubšího symbolického významu. Osoba s tímto číslem dne narození může často počítat s cizí pomocí a obecně ji v životě bude provázet štěstí.

Osoba narozená 24. tého dne v měsíci

24 je počet hodin jednoho dne. Pythagorejci 24 považovali za dokonalé číslo, protože řecká abeceda má právě 24 písmen. Nedokázali si vůbec představit, že by 24 na tomto světě mohlo cokoli předčít. Je to číslo úplnosti tohoto světa, harmonie vesmíru se Zemí a vůbec všech sfér.

V poslední knize Nového Zákona, v Janově Zjevení je uváděno 24 nejstarších. V křesťanské tradici existuje dělení na 2 x 12 hodin, které odpovídají dnu a noci. Den je Kristus a noc je církev. 12 bývá spojována s 12 ti apoštoly.

Osoba narozená 24. tého dne v měsíci má vždy dostatek lásky a peněz.

Osoba narozená 25. tého v měsíci

Toto číslo je součtem základních čísel s nejdůležitější symbolickou platností : 1 + 3 + 5 + 7 + 9=25

Odkazuje na 5 poznání viditelného světa . Rozložíme-li číslo na 6x4+1, potom představuje správné jednání (6), které se opírá o Evangelia/4) a víru v Boha (1).

Lidé narození 25. tého dne v měsíci musí počítat s těžkostmi v mládí. S postupujícím věkem se však dostanou na výsluní života.

Osoba narozená 26. tého dne v měsíci

Egyptský bůh Osiris byl roztrhán na 26 kusů. 26 je zároveň číselná hodnota souhlásek hebrejského Božího jména JHVH.

Člověk narozený v tomto dni se musí mít na pozoru, aby nepodlehl svodům a lákadlům, která mu slibují rychlý úspěch. Kýžených cílů může dosáhnout pouze s nasazením veškerých sil a intenzivní prací.

Osoba narozená 27. tého v měsíci

27 je číslem Měsíčních nocí . Měsíc je v ideálním případě viditelný 3 x 9 nocí. Zvěrokruhem Měsíc procestuje za o něco víc než 27 dní. Slunce na tuto pouť potřebuje celý rok.

V Bibli je 27 spojena s koncem potopy světa, protože Noemova Archa 27. dne opět stanula na pevné zemi.

27 jako den narození představuje člověka, který je sice obdařen různými schopnostmi, ale neumí je využít nebo je využívá jen částečně.

Osoba narozená 28. tého v měsíci

Symbolická hodnota 28 spočívá především v tom, že je délkou oběhu měsíce. 28. mého dne dokončí Měsíc svůj oběh. 28 zastavení Měsíce je jistě velmi vhodné pro objasnění tělesného a duševního vývoje člověka. . 28. denní cyklus velmi výrazně formuje život ženy.

28 dále vyjadřuje soulad mezi Bohem a světem.

Člověk narozený 28. mého dne v měsíci je neustále vystavován požadavkům dokonalosti. Veškeré své úmysly by měl dobře zvažovat Jinak mu hrozí nebezpečí větší než ostatním lidem, že bude muset vše začínat znovu.

Osoba narozená 29. tého dne v měsíci

Thot, bůh moudrosti a magie, hledal po 29 dní společně s Isis ztraceného Osirise. Protože byl Kristus prodán za 30 stříbrných, má člověk podle starokřesťanského pojetí hodnotu nejvýše 29 stříbrných.

Člově narozený 29. tého dne v měsíci bude prožívat zármutek a zklamání, zvláště pak v partnerských vztazích.

Osoba narozená 30. tého dne v měsíci

Mezi dvěma novoluními uplyne téměř 30 dní. U Babyloňanů byla 30 číslem boha Měsíce . V Římě muselo být tribunovi lidu 30 let. Rada starších v Athénách měla 30 členů. Ve Starém zákoně se na svatbu vybíralo 30 mládenců. Podle Talmudu je člověk ve 30 letech na svém vrcholu. Ve věku 30 ti let začali Mojžíš a Kristus působit na veřejnosti. . Ve 30 ti letech nastoupil David na trůn.

Člověku narozenému 30 tého dne v měsíci je třeba poradit, aby stál „ oběma nohama „ pevně na zemi a neoddával se příliš idealistickým cílům.

Osoba narozená 31. tého dne v měsíci

Číselná hodnota hebrejského slova El ( Bůh ) činí 31. Jedná se o převrácené číslo 13. Jako číslo dne narození proto člověku takto narozenému přináší mnohé nesnáze.