SEDM ÚROVNÍ PROCESU LÉČENÍ

Lze říci, že k tomu, abychom z osobního procesu léčení měli co největší užitek, potřebujeme dvě věci.

První je přeformulování osobního procesu léčení na osobní životní lekci. V mnoha případech jsou zkušenosti z nemocí podbarveny názory pocházejícími z raného dětství, například, že být „nemocný“ znamená , že člověku něco schází, že s ním není všechno v pořádku. Podstatné je rozlišit mezi starými negativními myšlenkami o nemoci a vnitřní zkušeností, kterou v průběhu nemoci získáváte. Nemoc , pokud ji primárně vnímáte jako proces učení, může mnohému prospět. Abychom nepodlehli starým návykům, je potřeba si stále připomínat nový náhled na věci, hledání toho, jak žít v novém systému hodnot.

Při procesu léčení se rozpomínáme na původní spojení se svým hlubším Já a vracíme se k němu.

Rozpomínání znamená navrácení našich oddělených částí k celku. Je to podobné, jako když složíme menší kousky dohromady a dáme je na holografickou desku , abychom získali jasnější a ostřejší obraz.

Jak procházíme jednotlivými úrovněmi procesu léčení, jsme stále v pokušení upadnout do starých způsobů, starého posuzování, starého úzkého úhlu pohledu. Velkou část léčení tvoří práce na tom, abychom se na cestě do zvoleného nového rámce vnímání udrželi, navzdory tomu, že staré hlasy uvnitř nás hlasitě křičí, jak je to nebezpečné.

Ta druhá věc je absolutní čestnost k sobě v otázce osobních potřeb. Přiznat si, že tyto potřeby máme, že je to v pořádku, a být si jich vědomi, je velmi závažné. Musíme začít pátrat po tom, jaké naše potřeby doopravdy jsou. Většina z nás si jich není vědoma. Pro léčení je jejich nalezení a uspokojení na všech úrovních našeho bytí základním předpokladem, jelikož tyto neuspokojené potřeby jsou pravým důvodem naší nemoci. Základní příčina všech onemocnění je zapomínání, kdo vlastně doopravdy jsme a následné jednání v tomto duchu. Pokud své potřeby nenaplňujeme, potom nežijeme v souladu s tím, kdo doopravdy jsme.

Součást procesu léčení je tedy vysledování těch činů a jednání v minulosti, které by nám pomohly určit , které potřeby uspokojeny nebyly. Můžeme si je přiznat bez ohledu na to, jak velmi nás to bude bolet, a nalézt nový způsob , jak je naplnit. Kdekoliv a kdykoliv je vynořující se proces tvoření zastaven, skrývají se za tím neuspokojené potřeby a bolest.

Otevření dveří do těchto vnitřních psychických prostor tam vpustí životní energii. Podstatou procesu léčení je naplnění prvotního pozitivního tvůrčího záměru , které vychází z jádra našeho Bytí. Clona okolo něj se rozpustí a my začneme žít v pravdě. Naplnění našich okamžitých potřeb povede holograficky k naplnění všech potřeb minulých a nakonec k naší základní potřebě – kreativnímu vyjádření našeho středu Bytí.

Podívejme se nyní na tento proces z praktického hlediska – prostřednictvím jednotlivých úrovní lidského energetického pole a našich potřeb, které s nimi korespondují. Postupně jsem došla k závěru, že každá z pacientových potřeb je spojena s určitou úrovní lidského energetického pole . Lidské energetické pole s fyzickou, emocionální, mentální a spirituální úrovní bytí přímo souvisí a vyjadřuje je. Jednotlivé pole jsou sdružené s úrovněmi životních prožitků a zkušeností.

První úroveň pole je spojena s fungováním fyzického těla a tělesných pocitů. Naší potřebou na první úrovni je radovat se ze zdravého těla a tělesných pocitů, se kterými je to spojeno.

Ke druhé úrovni náleží emocionální vztah k sobě. Na druhé úrovni lidského energetického pole je naší potřebou láska k sobě a sebepřijetí.

Třetí úroveň je spojena s mentální aktivitou a s jasností. Na této úrovni potřebujeme mít jasnou, aktivní a správně fungující mysl.

Ke čtvrté úrovni je přiřazen náš emocionální život, naše „Já-ty“ vztahy, Naší potřebou na této úrovni je milovat a být milován ostatními, a to v různých formách vztahů, např. přáteli, rodinou, kolegy a partnery. Čtvrtá úroveň je spojená s lidským srdcem a láskou a je považována za most mezi světem fyzickým , vyjádřeným v prvních třech úrovních, a naším spirituálním světem , vyjádřeným ve třech dalších vyšších úrovních.

Pátá vrstva je přidružena k síle slova v tvůrčím procesu. Slouží jako předloha pro všechny formy na fyzické úrovni. Je to úroveň , na které slovo vede k vytváření formy ve fyzickém světě. Jestliže mluvíte pravdu, vytváříte ve svém životě pravdu a jas. Pokud pravdivě nemluvíte , vytváříte v něm poruchy a deformace. Takže naší potřebou na páté úrovni je mluvit a žít v pravdě.

Šestá úroveň patří spirituálním pocitům. Pocit extáze můžete zažít při náboženském obřadu nebo když nasloucháte inspirativní hudbě, ale také když se díváte na krásný západ slunce, sedíte někde na kopci a a meditujete či hledíte do očí tomu, koho milujete. Naše potřeba na šesté úrovni je spirituální nasycení prostřednictvím spirituálního prožitku.

Sedmá úroveň je spojená s Boží myslí. Když pozvednete své vědomí, které je jasné, silné a zdravé, na tuto úroveň, potom nacházíte ve všem, co je kolem vás, božskou dokonalost. Rozumíte tomu, jak do sebe zapadají všechny kousky skládačky vašeho života. Prožíváte jas a čistotu.

Je to úroveň , ve které jsou držena naše přesvědčení , z nichž některá jsou s Božím zákonem v souladu a jiná deformovaná. Zdrojem všech našich problémů jsou právě zdeformovaná negativní přesvědčení a představy. Jsou příčinou onemocnění , které se v našem životě může projevit na kterékoliv úrovni - fyzické, emocionální, mentální nebo spirituální.

Naše potřeba na sedmé úrovni je poznat jas a klid, které pocházejí z porozumění dokonalému vzorci/modelu života na zemi. Přinášejí ho pozitivní přesvědčení založená na pravdě.

Pokud dojde k naplnění dvou výše uvedených základních složek a pacient projde procesem léčení tak, že čestně nalezne své potřeby a udrží si přesvědčení , že tato zkušenost je určitá životní lekce , nebo dokonce životní dobrodružství – potom se léčení stane osobním transformačním procesem a později osobním transendentálním procesem. Při léčení zkoumáme své vlastní myšlenky a city , abychom sebepozorováním zjistili , jak fungujeme v podvědomí.

Být k sobě úzkostlivě čestný je někdy velmi těžké . Dívat se na své nedostatky a vady , hledat, co se skrývá pod nimi , a potom se rozhodnout ke změně, to vyžaduje hodně tvrdé práce. Odměna však za to stojí. Zdeformovaná negativní síla se naším přičiněním změní na pozitivní. Transformační proces nám přináší dar našeho prvotního, pravdivého, čistého a milujícího Já.