Pozitivní scénář

Pozitivní scénář-kodex chování ve vztazích

Komunikace. 

Komunikace je jednou z největších radostí vztahu.Zároveň je základním charakteristickým rysem každého vztahu úspěšného.Komunikace buduje mosty,které přetvářejí rozdíly mezi lidmi v základ pochopení ,odpuštění a spojení.Vdechuje vztahům jiskru a dodává jim na zajímavosti,což zlepšuje životnost a délku.Co se týče problémů,vysvětlení jich může odstranit pětaosmdesát procent,zbývajících patnáct procent jsou chronické potíže z minulosti,jež se přenášejí do současné situace a volají po hlubší komunikaci a komunikaci transformační.
Existují určitá úspěšná komunikační pravidla,která nám pomohou vystříhat se těch největších chyb,jakých se ve vztazích můžeme dopustit.Tyto chyby se obvykle soustřeďují na to ,že házíme na partnera zodpovědnost za to,co cítíme ,dáváme mu vinu za naše emoce a snažíme se ho přinutit,aby vyhověl našim potřebám.Bolestné emoce si obvykle přinášíme do vztahu jako zavazadlo -mají svůj počátek v období předtím,než jsme svého stávajícího partnera poznali.Časo se jedná o transferenci či opakování situací z našeho dětství.Když taková nepříjemná situace vznikne ,dojde k tomu,že ve snaze vyléčit svou starou bolest obviníme partnera a transferujeme na něj své „zavazadlo“,popř.provádíme projekci.I když partner podléhá našim požadavkům,vztah zpravidla začne být nudným-a naše stará bolest se tím nevyřeší.
Jsou vzde však způsoby komunikace ,jež mohou řešit naše problémy ze současnosti a navíc léčit starou bolest ,je důležité ,abychom se těmto způsobům naučili.Komunikace buduje most k ostatním lidem.Komunikace nedokončená se v důsledku přetvávající hořkosti či z toho,že jsme si nepoděkovali,se podobá roztřepanému konci provázku,který je potřeba svázat či začistit.Dokud tak neučiníme,bude nám tato situace dál odsávat energii.
 

Kodex chování:

 • Komunikace buduje most k našemu partnerovi.Objasňuje situaci a je počátkem odpuštěšní
 • Buď ochotný naučit se co nejvíc o komunikaci a o tom,jak buduje most ke tvému partnerovi.
 • Buď odhodlaný stát se odborníkem na to,jak opravdově komunikovat s ostatními.
 • U každé situace zauvažuj ,co jsi mohl udělat jinak.Jak jsi mohl problém sdílet s partnerem,co jsi
  mohl říci jinak,lépe?
 

Muži a komunikace.

 
Muži nijak vzlášť nevynikají v komunikaci o vztazích ,protože součástí vztahů jsou city-nejde zde jen o předávání informací.Většinou muži nebývají příliš dobří ve sdělování citů ani nijak zvlášť skvěle nezvládají vlastní citlivost.Muži také očekávají ,že komunikace bude racionální.Charakteristickým rysem mužů je chopit se problému jakožto čehosi,co je nutno „vy\řešit“,místo aby ho brali jako prostředek pro kumunikaci ,vyjádření a spojení.Praktická řešení zkrátka neberou v potaz nejhlubší základ vztahů-city.
Ženy chtějí ,aby komunikace byla srdečná aplná citů,a v důsledku toho si vlastní city lépe uvědomují a v komunikaci jsou přímější .Nic nemůže uvést ženu do obrátek rychleji než racionální komunikace.
V oblasti vztahů,komunikace a citů mohou ženy muže přirozeným způsobem směrovat a vzdělávat.
Většina mužů z duše nenávidí slova“Musíme si promluvit“ a většina z nich se schoulí do klubíčka při pouhé představě komunikace,protože vědí,že jaksi končívá tím,že oni jsou ti špatní.Tohle je pro mužovu psychiku ta nejhorší rána ze všech,všchni jsme byli vycepováni ve víře,že jsme hrdinové.
Pokud je tenhle obrázek sebe sama pošpiněn,může to zlomit našeho ducha .
Jsou -li ženy ochotny vzdělávat své muže a dávat jim na srozuměnou,že něco dělají správně,průběžně jim nabízet příslušnou odměnu,muži se v jejich rukou stanou ochotnými a dychtivými žáky a brány komunikace se rozlétnou dokořán.
Když je žena ochotná muže učit a jít mu příkladem,vztah bude postupovat a růst.Když je muž ochoten „být vzděláván“,vztah bude postupovat a růst.Podstatou komunikace je sdělování opírající se o vzájemnou úctu-komunikace vytváří základ každého šťastného vztahu.
 
Kodex chování.
 
 • Jestliže se žena ve vzthau více rozmazluje,zlobí či stahuje do sebe,než by milovala,ztrácí příležitost muže vést,směrovat a vzdělávat,což by prospělo nejen jejímu partnerovi a vztahu,ale i jí samotné.
 • Pokud se muž více zajímá o své milostné zálety a fantazie a snaží se bránit a ochraňovat,ztrácí příležitost pohnout se vztahem kupředu.
 • Když si žena váží sebe a svého muže,nahradí útoky ,rozmazlování a sebeobětování komunikací.
 • Když si muž váží ženy a učí se od ní,místo aby se snažil sám sebe oschraňovat,je přístupný komunikaci a posune vztah kupředu.
 • Peťulko,chci ti povědět,že jsi povolán k tomu,aby sis vážil ženského pokolení,abys je chránil,léčil a zachraňoval.Až se začneš učit ,natáhneš ruku a přijmeš vedení ode mne,místo abys maskoval svůj strach a chránil sám sebe,napomůžeš vzniku šťastného a vyléčeného vztahu.
 • Blaženko ,chci ti povědět,že jsi povolána k tomu,aby ses přestala rozmazlovat a vedla,instruovala,léčila,vyživovala a motivovala Péťu,pokud jde o moc a hodnotu vztahů,komunikaci,ženské pokolení a vzájemnou sexualitu.
 • Je potřeba být odhodlaný pohnout se vztahem kupředu tím,že si budu svého partnera vážit a budu ho milovat.
 

Něco k zamyšlení – Meditace.

 
Promysli si ,zde se u tvého partnera projevuje sklon k emocionálnímu rozmazlování sebe sama,nedostatek sexuální integrity,odloučení či snaha chránit nějakým způsobem vlastní strach.Pokud ano,je to projekce vlastní skryté stránky,kterou odsuzuješ.Všude t am,kde jste v rozepři,si každý z vás v nitru řeší vlastní konflikt.Rozhodni se ,že to odpustíš partnerovi a tím pádem i sobě.Představ si,že tvá vyšší mysl bere vlastnosti ,jež vy oba ztělesňujete,a taví je,dokud z nich nezbyde čirá energie,tyto dvě energie potom smísí a spojí.Díky tomu dostanete oba tuto spojenou energii,abyste ji použili k léčení.Provádějme toto cvičení jednou týdně,abychom zlepšili pokroky našeho vztahu.První krok je nejdůležitější ,je třeba abychom jeden druhého ocenili a uvědomili si,že bedeme napořád odrážet tu část sebe,v níž jsme v konfliktu,takže ji do sebe budeme moci začlenit a vyléčit.Když jeden druhého oceníme,místo abychom ho soudili nebo se ho snažili ovládnout či měnit,můžeme počítat s jeho podporou,až budeme chtít ze vztahu vytěžit to nejlepší.Začleňme tuto svou část,který každý z nás vyzařuje ,zase do sebe,abychom mohli pokročit vpřed a pomocí toho nejlepšího z nás obou.
 

Zodpovědnost mužů a žen.

 
Každý z nás je plně zodpovědný za svůj vztah.Žena si projektuje svou mužskou stránku do svého partnera.Muž si projektuje do partnerky svou ženskou stránku.Do partnera si rovněž projektujeme všechno ostatní,co v sobě potlačujeme.Partner nám ukazuje,jak a co jsme ,ačkoliv jsme své skryté stránky třeba pečlivě zamaskovali.Každému z nás přináleží ve vztahu nějaká funkce,kterou má plnit -a to je pro úspěch vztahu a jeho smysl naprosto zásadní.
Má-li muž naslouchat partnerce,musí si nejprve vážit žen.Když si žen váží,uzná,jak je důležité ,co partnerka povídá,a bude podporovat její sebeúctu a sebedůvěru.Tím,že ženě naslouchá a cení si toho ,co říká,oba partneři dělají pokroky.Někdy muž ve vztahu vyjadřuje\\zraněnou“,závislou ženskou stránku,kdežto žena vystupuje v roli přehnaného mužství.V takovém případě je na ní,aby partnerovi naslsouchala ,aby napřáhla ruku a ocenila ženství ve svém partnerovi.
Když žena vzdělává partnera ohledně citů ,úcty,komunikace,vztahů a sexu a motivuje ho odměnou,nalezne ochotného žáka
Když muž navazuje spojení s partnerkou a váží si jí,místo aby šetřil její city ,bude dobrým partnerem.
Ve vztahu se zodpovědnost nikdy nedělí půl na půl,padesát na padesát procent-každý z nás nese za vztah stoprocentní odpovědnost.
Ve vztahu je potřebné ženské vůdcovství i mužská ochota.Pokud je žena příliš závioslá či vyděšená anebo pokud si neváží svého partnera,nezaujme svou přirozenou vůdcovskou pozici a její partner může ztratit svou sexuální integritu.
Na druhou stranu platí,že jestliže muž vynakládá svou energii nan partnerku místo na milostné pletky ,fantazie či jalové sny,stává se budovatelemnvztahu a pozdvihne partnerku nad pocity nouze,bolesti a bezcennosti.Když je muž ochoten se učit,bude partnerce naslouchat v co nejbezbrannější pozici.Uv ědomí si,že to,do jaké míry na něj partnerka útočí ,je odrazem jeho vlastní obrany a odloučení.Ocení partnerčinu komunikaci a začlení ji do svého já,aby shledal,že před nimi vyvstává nová pravda a směr.
 

Kodex chování.

 
 • Pokud neuznáváme,že neseme zodpovědnost za to,že svůj vztah léčíme a vkládáme do něj,co musíme dát,nastává obviňování,boj a zármutek.
 • Tím,že se učíme od partnera ,chováme ho v úctě a vážíme si jeho i toho,co do vztahu vkládá,můžeme přispět k fungování vztahu tím,že zúročíme i svou vlastní funkci.
 • Jsem odhodlaný ocenit ženy a uvést sebe i svůj vztah do rovnováhy,a tudíž i do stavu partnerství.
 • Jsem odhodlaný/á splnit svou funkci jako muž,či jako žena,abych pomohl/a léčit náš vztah.
 
Něco k zamyšlení.-Důležité.
 
Ve vztahu platí všechno stejně a ty budeš pořád udržovat rovnováhu protikladem ,např.nezávislost/závislost,pozitivní/negativní,odloučenost/emocionální rozmazlování a sexuální rozmazlování/stažení se do sebe.Ať už tvůj partner hraje jakoukoli úlohu,ty ztělesňuješ protiklad,abys udržel rovnováhu.Ty a tvůj partner si musíte mezi sebe rozddělit úkoly a lekce ,jež urychlují váš růst a proces učení.Roviny integrity a neurotického chování,zralosti a strachu ,motivace k léčení a rozmazlování se,opravdového dávání a sebeobětování jsou na stejné úrovni.Každý z nás nese zodpovědnost za to,jak to ve vztahu vypadá,a každý z nás má stejnou schopnost vztah transformovat a posunout kupředu.Když si uvědomuješ ,že tvůj partner vyjadřuje tvou skrytou stránku a to,že se takhle chová,má pro tebe určitý smysl,je méně pravděpodobné ,že se budeš urputně snažit partnera změnit,a místo toho tě to povzbudí,aby ses změnil sám.Úkoly se rozdělují z toho důvodu,aby se urychlilo léčení,protože jste se rozhodli žít ve vztahu,jenž nemůže mít úspěch,pokud v něm není partnerství.Jestliže si tohle nepřipustíš,odsuzování a mocenské zápasy se potáhnou stále dál a ani vy,ani váš vztah se nepohne kupředu.Až se naučíš ,že když někoho soudíš,ukazuješ pouze prstem na zrcadlo,budeš mít motivaci k tomu,abys změnil a vyléčil sám sebe.
 
 

Transformační komunikace.

 
Transformační komunikace je stav,kdy komunikujeme ,abychom změnili sami sebe,a tím pádem i stávající problém.Touto formou komunikace si získáváme a motivujeme ostatní ,aby nás podpořili,a díky ní se spolu s partnerem dostáváme na novou úroveň partnerství.
Transformační komunikace má úspěch,když požádáme partnera o podporu a převezmeme zodpovědnost za své vlastní pocity tím,že si přiznáme ,že partner se sem přenesl z minulosti a nyní narušuje náš mír.Můžeme připustit ,že tyto pocity pocházejí z minulosti ,oddat se léčbě a požádat partnera o pomoc při proměně situace k lepšímu-to lze provést tak,že ho znovu ujistíme ,že mu debudeme dávat vinu za svůj neklid.Tím rovněž partnerovi poskytneme šanci ,aby se rozhodl ,že nás podpoří.Příznačné je,že když partner nemusí nést vinu za daný stav,bývá ochoten nám pomáhat.
Abychom mohli komunikovat transformačním způsobem,musíme nejdřív komunikovat sami se sebou ,protože pokud popíráme vlastní pocity či zážitky,nebudeme změny schopni.V případě některých z nás platí,že sdělování vlastních emocí je v pravém slova smyslu tou nejobtížnější částí takovéto komunikace ,ale můžeme se motivovat tím,že si připomeneme následující fakt\\.úspěšný vztah je ten,v němž funguje úspěšná komunikace.Existují dvě ohromné pasti ,do nichž lze padnout,první spočívá v tom,že své city ze strachu maskujeme,podst atou druhé je,že svou sdílnost využíváme při honbě za ukojením valastních potřeb či tresání partnera za to,že tyto potřeby nenaplnil.Složit vlastní špatné pocity na bedra partnera je vyjímečně lákavé,ale tím jen šíříme negativitu,místo abychom rozvíjeli emoce pozitivní.Poté co navážeme kontakt s vlastními city,za ně musíme převzít zodpovědnost.Naše pocity jsou jen a jen a pouze naše a chováme je v sobě už dlouho-byly v nás dávno předtím,než jsme se s partnerem vůbec seznámili.Budeme-li mít tohle na paměti,dokážeme zajistit,aby naše komunikace zůstala upřímná a měla náležitou perspektivu.
Když si u partnera zajistíme podporu při komunikaci,daleko snáze dosáhneme vyléčení,a pokud se mu svěříme se svým záměrem ještě předtím,než komunikace započne,bude i pro něj podstatně jednodušší nás podpořit.To,že vezmeme zpátky své city,místo abychom je házeli na partnera ,je ohromný krok směrem ke zralosti,přestože to vypadá,že náš neklid je důsledkem něčeho ,co partner udělal.Jsme-li odhodláni a ochotni uspět,můžeme zůstat poctiví při hovorech o našich emocích a pocitech,jež jsme v době neklidu měli.Až partnerovi sdělíme,co nás rozčiluje,může být prospěšné,když ho znovu ujistíme,že mu za své city nedáváme vinu.Až své city prozkoumáme jakožto city,které v nás už byly,pomůže,když se partnerovi svěříme s každičkým odstínem citu a prožitku,čímž uvolníme zablokovanou energii.Zeptáme-li se sami sebe,kdy předtím jsme tyto city prožívali,sice si možná znovu prožijeme staré emoce,ale tohle všechno je dobré znamení.Vy\pusť ven svou bolest a neměj strach ji partnerovi sdělit.Když hovoříme o tom,co v této situaci cítíme,pomáhá to odstranit dávno nahromaděné zásoby emocí v našem nitru.
Sdělování našich někdejších emocí nám snad připomene jiné,ještě starší prožitky a pocity ,které jsme měli v minulosti.Někdy před námi tyto prožitky vyvstanou velice živě,stačí se s nimi svěřit a místo na příběh se přitom soustřeďovat na ten pocit.Soustředíme-li se převážně na příběh,pocity se vytratí a průlom pak není tak mocný.Občas se stává,že prožíváme pouze silné pocity ,a na událost samotnou vlastně ani moc nevzpomínáme.I tohle je normální.Už sám fakt ,že tyto pocity sdělíme partnerovi,ho inspirujeme ,aby nás podpořil,místo aby prchal pryč od nás v domění,že udělal něco špatně.
Jestliže jsme předtím komunikaci zneužívali k tomu,abychom partnera obviňovali nebo ovládali,je možné,že se nyní bude ostýchat a bát ,že na něj znovu útočíme,takže si zřejmě nejdřív ze všeho budeme muset znovu získat jeho důvěru.Až se mu svěříme se svými pocity,bude nutné,abychom partnerovi pomohli prokousat se jeho vlastními pocity.Tenhle druh upřímné komunikace založený na nesobeckém přání posunout vztah kupředu k dobru obou zúčastněných stran probouzí pocit úlevy a uvolnění.Problém buď zmizí ,anebo-v případě problémů chronických-zmizí celá jedna vrsstva.Jsme-li schopni vyléčit vrstvu chronického problému či emoce,důrazně doporučuji ,abychom si vhradili určitý čas na komunikaci každý týden nebo tak nějak.Díky tomu pocity a emoce léčí vrstvu po vrstvě,čímž uvolníme napětí a zabráníme tomu,aby situace dále houstla.
 

Kodex chování.

 
 • Pokud nepřebíráme zodpovědnost za svoje city a prožitky a njsme s to je sdělovat upřímně a léčivě,stáváme se obětí a potenciálně i člověkem,který oběti činí z ostatních s pomocí stížností,útoku a stahování se do sebe.
 • Když zodpovědnost převezmeme a začneme se svěřovat způsobem ,který odhaluje základní pocity a prožitky,jež ke vzniku situace vedly,a vystříháme se při tom toho,že bychom házeli vinu za danou situaci na druhého,můžeme prostřednictvím komunikace vyléčit bolestné emoce.
 • Abychom mohli být úspěšným komunikátorem,je důležité se nebránit a vyhnout se obviňování ostatních.Díky tomu se naší otevřenosti a flexibilitě dostává zpětné vazby,přitom se však nevzdáváme vlastní pozice ani neděláme kompromisy.Až pak budete s partnerem komunikovat,objevíte,co je to sdělování pocitů a jak uspokojivé představuje řešení.
 • Jsem odhodlaný/á naučit se pravidlům transformační komunikace,aby se mohla stát cenným nástrojem napomáhajícím našemu vztahu.
 

Transformační komunikace krok za krokem.

 
Problémy ve vztahu většinou zmizí,pokud si my i partner ujasníme důvody,proč se chováme právě tak,jak se chováme.Díky tomu se pročistí vzduch a my se můžeme v porozumění spojit.Sdílení a vysvětlování posiluje naši víru,že se dá všemu přijít na kloub,protože pokud víme,co oba cítíme,a jsme ochotni si to navzájem sdělit,můžeme budovat vztah.Všechno,co nelze odstranit tím,že vyjádříme své city a důvody svého chování ,spadá patrně do kategorie chronických problémů,jež vyžadují transformační komunikaci.Při transformační komunikaci se místo na spory,zápasy ,ba dokonce rvačky,k nimž občas dochází ve vztazích,zaměřuje spíše na pravidla,která fungují.Následující kroky nám ukáží pravou cestu:
 
 1. Pokud se rozčílíš,převezmi za své pocity zodpovědnost.Jsou to pocity,které do situace či vztahu vnášíš ty.Jsou tvoje!Nejúčinější způsob,jak situaci transformovat,tkví v tom,že vlastní pocity změníš,místo,aby ses pokoušel měnit svého partnera .Rozhodni se,že si z této situace vytvoříš příležitost k vyléčení sebe i partnera.
 2. Požádej partnera o pomoc.Dej mu na srozuměnou,že tato komunikace má za cíl vyléčit vás oba prostřednictvím svěřování.Ujisti ho,že není žádný fackovací panák ani „padouch“.Až zjistí,že na něj kvůli svým nepříjemným pocitům neútočíš,pravděpodbně bude ochoten tě podpořit.
 3. Požádej o duchovní pomoc a vedení.To tě otevře,abys dokázal přijímat milost,což celou situaci usnadní.
 4. Rozhodni ,co by podle tebe mělo být výsledkem této komunikace.Když si stanovíš cíl,začnou ti problémy,jež se nejspíš objeví,připadat jako drobné překážky,a nikoliv jako důkaz,že jsi selhal.Pokud si ale cíl nestanovíš,může se stát ,že jakýkoliv konflikt,který vznikne,bude rovnou ten poslední.
 5. Svěř se partnerovi se svými pocity,aniž bys z něj při tom dělal toho“špatného“.Žádní „padouši“neexistují-zvítězit můžete oba.Provinilost lidem brání v komunikaci.Pokud se domníváš ,že na vině je někdo jiný,nedokážeš nic změnit tak,jak je to nutné v případě,že se chceme hnout z místa. Neneseš-li zodpovědnost ,tvůj partner bude velice váhat ,zda se do komunikace vůbec pustí.Často je důležité partnera průběžně ujišťovat,že mu vinu nedáváš.Svěř se mu se svými pocity a přitom mu co nejjasněji a nejotevřeněji sděl ,co tě rozčiluje.
 6. Vezmi si své city zpátky a rozhodni se nést za ně zodpovědnost.Tenhle krok je v komunikaci ten nejvýznamnější,protože vrací city tam,kde se s nimi můžeš vypořádat.
 7. Až se staneš pánem svých citů,mluv o tom,jak se promítají do tvého života.Někdy ti v mysli vytanou příběhy z minulosti.Svěř se s nimi,ale zůstaň tromu pocitu tak blízko,jak to jen jde.Tohle ti zabrání abys od pocitu ,který jsi konečně vytáhl na světlo ,utekl nebo ho potlačil.Drž ho na povrchu,protože tam se ho budeš moci snáze zbavit.Až se se svými pocity partnerovi svěříš ,všimneš si ,že se proměnily.Čím víc ses o ně podělil,tím lépe se teď cítíš.
 8. Zauvažuj o tom,zda ti tvoje chování nepřipomíná chování někoho z minulosti.Svěř se s tím partnerovi .Pokud se dostaneš do kontaktu s tímhle poznatkem a svěříš se s ním ,oprostíš se od jeho sevření.Až se partnerovi takhle svěříš,inspiruje ho to ,aby tě podpořil.
 9. Rozhodni se ,že se vzdáš všech obranných bariér,které jsi používal,aby ses před tímto pocitem ochránil.Projev ochotu se s tím partnerovi svěřit.Až to uděláš vše se zmení.Smiř se s tím,že ten pocit ti nikdy nezlepšil ani neusnadnil život.Byla to pouze chyba,a protože to uznáváš,situace se změní.
 10. Až se dostaneš do tohoto nového stavu bytí a cítění,požádej partnera o pomoc.Poděkuj mu za pomoc i za to,že ti pomáhá osvobodit se od bolesti.Tvoje obrana ani strategie nefungovala,ale nyní se můžeš inspirovat novým způsobem bytí.
 11. 11.Už tohle samo často odstraní konflikt či jednu vrstvu zásadního konfliktu.Léčením tohoto druhu jsi vybudoval komunikační most k partnerovi a vyvolal v něm důvěru.Budete-li dále používat transformační komunikace k léčení negativních vzorců či chronických problémů,máte zajištění úspěšný vztah.
 
 

Kodex chování.

 
 • Když obviňujeme ostatní nebo skrýváme city,rozněcujeme rozmrzelost,která oslabuje náš vztah,
 • Praktikováním transformační komunikace budujeme náš vztah a léčíme se,přičemž si zároveň upevňujem zásady a dovednosti,jež můžeme používat celý život.
 • Komunikace je absolutně nutným klíčem k našemu osobnímu vývoji i k našemu vztahu.Ačkoliv to chce trochu odvahy ,odměnou je nám obnovená láska a vazba,s jejichž přispěním dokáže náš vztah př ekonat všechny potíže.
 • Jem odhodlaný/á stát se odborníkem na transformační komunikaci,abych si dokázal/a vážit víc partnera než vlastní bolesti.Budu trans.komunikaci provádět alespoň jednou týdně.
 
 

Omlouvám se.

 
Důležitá zásada ja ,ebychom“Omlouvám se“ nikdy nemuseli říkat,poněvadž to pomáhá chápat parametry našeho vztahu.Nemusíme-li se nikdy omlouvat,značí to ,že jsme odhodlaní nedělat nikdy nic,čím bychom mohli partnerovi ublížit.Tím vytváříme standard,jímž poměřujeme veškeré své počínání,což nás soustavně povzbuzuje ,abychom to co děláme,partnera nějak zasáhne,či nikoliv.Tuto lekci výstižně shrnuje úsloví:Zacházej s ostatními tak,jak by sis přál,aby oni zacházeli s tebou“.Než k situaci vůbec dojde či v jejím průběhu vždycky zapřemýšlej,jak by se asi líbilo tobě,kdyby totéž udělal tvůj partner .Anebo si představ,že tvůj partner je v jednom kuse s tebou,pokud má radost z toho ,co děláš ,je vše v pořádku.Pokud ne,zkus akci přehodnotit.
Jestliže je tvůj partner hodně majetnický a žárlivý,musíž zahájit sérii rozhovorů,abys k němu vybudoval most .Zásadní je vybalancovat pravdu vzhledem k tomu,kde má tvůj partner práh bolesti.Negativní chování je voláním po lásce,žádosti o podporu,a pokud se partnerovi takové podpory dostane,může udělat krok,jímž vstoupíte na novou rovinu partnerství.
Další rovinou v rámci vztahu je naučit se omlouvat.“Omlouvám se“,to jsou nejdůležitější dvě slovíčka,která se může naučit každý partner.Ženy je zpravidla vysloví dost pohotově.Čas od času vídám,jak zázračný účinek ta slsova mají,když je proneseme opravdově.Nejedná se o vyjádření viny,ale o přijetí osobní zodpovědnosti.Použijeme-li tato slova k vyjádření viny,ne vždycky dosáhneme kýžených změn.Vina je emocionální“superlepidlo|“,které nás vybízí,ať směle pokračujeme v tom co děláme,dokud se kvůlui tomu budeme cítit pod psa.Vina nám břemeno negativního chování ulehčuje,protože máme pocit ,že „za něj platíme“ tím,že nás trápí svědomí.Oproti tomu zodpovědnost vyjadřuje,že jsme schopni odezvy,dokážeme reagovat.Když se upřímně omluvíme,reagujeme na partnera a na to,jak se cítí.Konstatujeme-li že,mužům bývá těžší se omluvit,je to sice velmi zobecňující tvrzení,ale velmi často bývá pravdivé.Ženy nezřídka vyrůstají s pocitem,že nejsou milovány,zatímco muži se v dospívání obětují,aby odčinili svou vinu.Aby si tuto vinu nějak kompenzovali,pokoušejí se dělat všechno perfektně,což je od říše omluv drží tak daleko,jak jen to jde.Pro spoustu mužů je omluva totéž co přiznání viny a to může vyvolat silný pocit provinilosti a selhání,které muž od dětství potlačuje..V důsledku toho bývají muži slepí a neteční v situacích vyžadujících omluvu-je to jejich ochraba před takovými pocity.Ženy jsou často vnímavější a urážlivější.Když se muži naučí ,jaký význam slova“Omlouvám se“mají,mohou vytvořit něžné,pevné pouto s partnerkou.
Ale pokud se omlouváme neupřímně,je to pokus zmanipulovat situaci.
 

Kodex chování.

 
 • Pokud se odmítáme omlouvat anebo to neumíme,vede to k nedorozumění a k mocenským zápasům.
 • Ochota upřímně se omluvit ,když jsme udělali chybu nebo když
 • se náš partner cítí mizerně,umocňuje vznik vazby a ukazuje partnerovi,že se zajímáme o jeho pocity.
 • Upřímná omluva je ve vztahu velmi důležitým mostem .Abychom se s půvabem omluvili,musíme být ochotni se vystříhat dominance,soutěživosti a viny ve všech formách a přikládat větší význam spojení s partnerem a s jeho pocity.Omluva naznačuje,že jsme odhodlaní napravit chybu.
 • Když se dopustím chybyjsem odhodlaný/á se omluvit.
 
 

Vytváření vazby a spojování se.

 
Veškerá současná bolest pochází z minulého odloučení,jež se projevuje v současnosti.Co s tímhle problémem uděláme,závisí čistě na tom,jaký zaujmeme postoj.Když se rozhodneme pro léčbu ,začne učení,spojování se a vývoj,pokud však dáme přednost tomu,že zůstaneme v nevědomosti,mohou přijít jen další bolestná odloučení.
V jedné rovině má odloučení kořeny v nepostačující vazbě,kterou jsme měli s rodiči.Ale dáváme-li jim za to vinu,žijeme buď život oběti,popř.člověka,jenž se obětuje,anebo přespříliš nezávislého partnera.V láce ani v práci nemáme takový úspěch,jaký bychom mohli mít.Skoro všichni rodiče dělají pro své děti ,co mohou,a často v situaci,kdy jim jsou ku pomoci jen mizerné vzorce vazeb,které si sebou nesou z dětství.Porušené vazby se tak táhnou zpátky v čase celým rodokmenema opakují se znovu a znova v každé následující generaci,dokud tento vzorec není rozbit.Když obviňujeme své rodiče ,probouzíme stejné rozhořčení ve svých dětech.My však můžeme změnit ,jak bylo dřív a jak je teď.Obětmi vlastní minulosti nejsme ,dokud se pro tuto možnost sami nerozhodneme-způsob,jímž využíváme minulost,určuje ,jak ji chápeme a jak si představujeme budoucnost.
Každá situace je příležitost k léčení,dávání a růstu,anebo ji lze vyžívat k rozmazlování a obětování sebe sama a k bolesti,což je součást chybné strategie k dosažení štěstí.Je v našich silách rozhodnout,zda minulost a přítomnost použijeme djako výmluvu,ci jako příležitost pohnout se vpřed.Bez vazby nemáme naději na opravdovou lásku a opravdový úspěch-a my se můžeme rozhodnout ,jestli si vazbu vytvoříme,či nikoli.Sebeobětování neboli využívání ostatnísch se jako vazba nepočítá,protože je jejím pravým opakem.Odloučení můžeme ukončit hned teď tak,že vytvoříme vazbu a s partnerem se spojíme,poněvadž situaci transformuje pouze láska a odpuštění.
Abychom si vytvořili vazbu s ostatními lidmi ,nemusíme s nimi za každou cenu souhlasit.Vazba nezávisí na tom,zda máme pravdu,nebo ne,její součástí je pokročit blíž k partnerovi a dovolit,aby se začalo rozvíjet oboustranně uspokojivé řešení.Je však nutno,abychom se vyhnuli sebeobětování či jiným dohodám,které činíme z falešného pocitu loajality-to totiž nemá dlouhého trvání.Podstatou opravdové vazby je úcta k sobě samému a k vlastním pocitům a fakt,že se nespokojíme s ničím menším,než s úplným spojením.Jedině tehdy jsme dospěli k řešení.Zásadní je,že respektujeme vlastní pocity a nasloucháme jim,ale ndáme se jimi ovládat,protože pocity nejsou kompletní odpověď.Jediné rozhodnutí,které nám správnou odpověď poskytne,je spojení.
Spojení je prostředek,díky němuž můžeme prožívat čirou lásku.Protože kořenem každého problému je odloučení,nenašli bychom problém,který by spojení nedokázalo vyléčit.Některé problémy mají mnoho vrstev a nevědomé trhliny jich mohou mít stovky.A přece platí,že vždycky,když se s někým spojíme,jedna vrstva se rozplyne.
Ti,kdo si nevytvořili vazbu při narození,zprvidla mívají potíže s vazbou s vlastními dětmiŘadu poškozených vrstev lze vyléčit tak,že se člověk v představách přenese zpět do chvíle narození a znovu naváže pouto s rodiči.Je potřeba objevit světlo ve svém nitru(své duchpvní Já čili zdroj svého bytí) a toto světlo vytvoří most a spojí ho s rodiči.Pak je potřeba přenést se do bodu ,kdy se narodili jehoděti,a stejným způsobem se s nimi spojil.
Vazba,která se ztratí,nebo není nikdy vybudovaná,vede během dalšího života ke vzniku dalších ztrát,nedorozumění,strachu,iluzí,opuštěnosti,pocitů nedostatečnosti,potřebnosti a závislosti.Bez vazby vytvořeném v útlém věku člověka snáze postihne zármutek.Vazba rozvíjí pochopení vlastního já i ostatních lidí a my máme pocit,že jsme jaksi cennější a smíření se sebou.Když se vzorec vazby rozbije ,ztrácíme klíčové prvky tohoto pochopení,v důsledku čehož jsou naše pozdější vztahy komplikovanější.
Součástí léčení je,že do svých současných vztahů vneseme to,co bylo ztraceno či co nikdy nevzniklo.Pokaždé,když si na někoho vytvoříme vazbu ,zlepšujeme svou schopnost vazbu vytvářet a udržovat,a kromě toho lze takhle navázat některé dráty ,které v minulosti byly přestřiženy.Naše porážky z minula může léčit současná láska.
 

Kodex.chování.

 
 • Každá ztracená či nevybudovaná vaqzba vytváří vzorec ztráty a zármutku.
 • Vazbu můžeme vytvořit či obnovit spojením a léčbou odloučení.
 • Přemýšlej,na jaké úrovni vytváříš vazby.Polož si následující otázky:Jaké mám zážitky ze svého narození,z pobytu v děloze?Kolik vazeb jsem ztratil?Zkus odhadnout ,kolik odloučení prožíváš-zřejmé to bude z úrovně potřebnosti,strachu,zármutku,osamění,chorob a chronických problémů,které prožíváš.Hned teď projev ochotu vytvořit si vazby.
 • Jsem odhodlaná/ý k léčbě,abych mohl/a ukončit všechno to odloučení,které mám v nitru a okolo sebe.
 
Vítaná změna a ochota učit se.
 
Vždycky,když před námi vyvstane nějaký problém,život nás jeho prostřednictvím žádá,abychom se změnili-a naše duše jakbysmet.Každý problém je vlastně místo v našem nitru,kde se sváří protichůdné energie,a tohle místo se promítá do našeho vnějšího prostředí.Všechna taková místa představují prosbu o odpuštění navenek a o integraci uvnitř,abychom situaci mohli změnit.Tam kde máme konflikt s partnerem,na nás čeká sdělení,že změnit se musíme my, a ne partner.Asi partnera nutíme,aby dělal něco podle nás,čímž ho vybízíme ,aby se za nás obětoval,ale přitom nám uniká příležitost vy\léčit něco v sobě.Možná v našem nitru zejí široké trhliny,ale budeme-li se dál s partnerem spojovat a dopustíme-li dané situaci a lidem v ní,prožijeme znovuzrození.
Jestliže si takovou lekci odmítáme osvojit,bude nám dál křížit cestu,až se z ní stane pořádná zkouška ohněm.Pořád se po nás žádá,abychom se naučili novým způsobům,jak zvládat vlastní život,a co je ještě důležitější,i způsobům,jak něco vyléčit nebo se něco odnaučit.Pořadí,v jakém se nám lekce předkládají,nám předem naprogramovala naše vyšší mysl,takže pokud se domítánme změnit,pokud trváme na tom,že máme pravdu,pokud hrajeme vítězství-prohra,pokud partnerem manipulujeme či ho emocionálně vydíráme,abychom dosáhli naplnění svých potřeb,výdledky bývají tragické.
Naše ochota učit se může mít pozoruhodné výsledky,protože díky ní si budujeme sebedůvěru.Pokaždé,když se rozhodneme spojit se s partnerem,místo abychom se ho pokoušeli porazit po emocionální či sexuální stránce ,abychom si potvrdili svou nadřazenost,bude nám odměnou rovina lásky.Touha učit se,ochota k e změně a osobní růst nám otevřou zcela nové perspektivy.
Když jsme ochotni se měnit,lekce se mohou vstřebávat snadno a bez zádrhelů.Jsme-li ochotni otevřít se své opravdovvé životní cestě,zjeví se nám to,co bylo skryto,a ušetříme si tím spoustu času a bolesti.Ochota učit se a léčit umožňuje ,aby se náš život naplnil milostí a klidem.
 

Kodex chování.

 • Odmítáme-li se učit a měnit,výsledkem bývá dramaticky silný zármutek.
 • Ochota učit se a růst nám vnáší do života milost a uvolnění,což je součást programu,který nám sestavila naše vyšší mysl.
 • Díky ochotě učit se jsi stále mladý a pružný.Tato ochota ti umožňuje pokračovat ve vývoji a předvádět partnerovi stále nové stránky svého já,což ve vztahu navozuje osvěžující pocit lehkosti a vzrušení.Každý zápas,stagnace či problémy ve vztahu odrážejí místo,kde se děsíš změny.Když se ke změně odhodláš a vzrušuje tě možnost učit se od partnera ,z jeho zkušenosti,ze života a ze své vlastní duchovní podstaty,dostáváš cenný dar určený tobě i partnerovi.Neměníme se pouze kvůli změně samotné,ale proto,abychom byli opravdovější,šťastnější,klidnější a abychom našli více hojnosti ve všem,co děláme.
 • Jsem odhodlaný/á učit se a měnit,a to snadno,naplno a elegantně.