Nový člověk

Přehlédneme -li celý vývoj lidstva ,zejména celou lidskou kulturu,poznáme,že o vytvoření „Nového člověka“ usilovali téměř všichni velcí duchové všech věků, a že jejich snahou bylo vždycky vytvořit nového člověka dokonalejšího ,než jaký byl člověk dosavadní.Všichni velcí myslitelé a zakladatelé velkých náboženství měli před sebou týž cíl a všichni podle své nejlepší vůle pracovali k tomu,aby lidské pokolení krok za krokem,stupeň po stupni šlo stále výš, k větší dokonalosti a tak se přibližovalo stále k dokonalosti nejvyšší – tj. Dokonalosti našeho Stvořitele.

Všichni představitelé náboženství se snažili přiblížit člověka k Bohu,a to vždy takovým způsobem,jaký byl pro lidstvo v jejich době nejpochopitelnější a nejpřijatelnější.

Ať vezmeme kteréhokoli ze zakladatelů velkých náboženství ,musíme uznat,že každý z nich měl velmi správné představy o novém člověku ,o jehož vytvoření usiloval.Každý z nich také svým vlastním životem dával vždy nejlepší příklad ostatním,aby tím ukázal směr ,kudy se nový člověk musí ubírat,má-li se k dokonalosti přiblížit .

Všichni tito zakladatelé a velcí budovatelé náboženství,ať jakéhokoliv,byli vyvolenci a vyslanci Božími .Jejich příchod byl vždy projevem velké Lásky Boha k lidstvu a zároveň i důkazem láskyplné starostlivosti a dobroty našeho Stvořitele ,který se o nás stará,abychom duchovně nezahynuli a co možno nejrychleji se k Němu blížili.Pomineme -li všechna ostatní náboženství a přidržíme-li se pouze křesťanství a toho,z čeho vzniklo,pak si musíme všimnout dvou pilířů náboženství izraelského,Abrahama a Mojžíše .Oba dva byli Stvořitelem vyvoleni ,aby vytvořili nového člověka.Z příkladu Abrahamova ,který jak víme byl poslušen příkazů Stvořite natolik,že mu byl ochoten obětovat i vlastního syna , vidíme , že pro nového člověka je dodržování řádu Universa ,důležitou složkou jeho života .Bez dodržování tohoto Řádu je vývoj celého lidstva ,tedy i „Nového člověka“ nemožný.

Na otázku : Koho máme poslouchat ? Nebo Jak nejlépe můžeme poslouchat Stvořitele? Je jen jediná odpověď.

Musíme být vždycky poslušni svého vnitřního hlasu , svého svědomí.

Abychom dokázali slyšet svůj vnitřní hlas ,který je vždy hlasem Božím,musíme potlačit všechny své rozumové myšlenky,svou pýchu a domýšlivost o své dokonalosti,zapudit ze svého nitra všechno ,co naši duši znečišťuje a svádí ke zlému ,a v tichu a klidu se soustředit,abychom spojeni s Bohem nepřeslechli ani jediný tón svého vnitřního hlasu ,který je hlasem Stvořitele.Ale poté už je naší povinností se jím bezpodmínečně řídit a nic na něm svými rozumovými názory neopravovat.Jen tak budeme v neustálé harmonii s Bohem a budeme schopni přijmout všechny duchovní dary Boží , s nimiž pak,jako dokonalí lidé ,budeme moci působit pro blaho celku.V harmonii s Bohem získáme ,mezi jinými dary, všeobjímající lásku a z ní vyvěrající víru v nejvyšší moudrost Boží.Tato víra nás povede k veliké pokoře,trpělivosti,k pravdě a čistotě správného života.

To jsou vlastnosti,které nový člověk již nemůže postrádat.

Pro nás je nejvyšším a nejdokonalejším budovatelem nového člověka ,který má vytvořit království Boží v nás i kolem nás , Ježíš Kristus .I on nejen slovy hlásal nejvyšší pravdy ,nejen slovy ukazoval lidstvu správnou a jedině účelnou cestu k dosažení dokonalosti ,nýbrž také svým vlastním životem dával nejkrásnější příklad nového člověka.

Přišel , ne aby zrušil starý zákon , ale aby jej naplnil láskou.To nejvyšší co od lidstva žádal,byla láska k Bohu a účinná láska k bližnímu.Pouze na této účinné lásce k bližnímu má být , může být vytvořen Nový člověk.

Starý člověk ,plný sobectví,lži,přetvářky,závisti,nenávisti a symslnosti musí úplně zmizet.Pokud tento starý člověk nevymizí mezi lidstvem,nevymizí také utrpení,bída,nemoci,bolesti a zoufalství.Všechno utrpení vyvěrá nejen z nečistého života smyslného,ale hlavně a především z neposlušnosti nám daných zákonů Božích,které nám tak jasně zjevil Ježíš Kristus.Z této neposlušnosti vyrůstá všechna neláska a nevíra ,protože kdo poslouchá – miluje,kdo miluje – věří, a kdo věří ,získá všechny dary Boží.

Lásky je nejvíce zapotřebí k vybudování Nového člověka.Bude-li láska v nás,budeme i schopni lásku svoji rozdávat i lásku od druhých přijímat.

Není jen sentimentálním heslem dneška,ale i smutnou skutečností ,že dnešní lidstvo opravdu hyne bolestným nedostatkem lásky .Tento nedostatek lásky v dnešku nám zakrývá radostnější výhled do budoucna ,a přitom nám také zastírá pohled do minulosti,kde všichni velcí budovatelé nového člověka zanechali skvělé příklady dokonalosti i pro nás.

Bez lásky nepochopíme ani velikost těch ,kteří byli Bohem vysláni na svět rozsévat lásku mezi námi,nepochopíme ani velikost jejich oběti ,kterou hrdinně přinesli pro svůj ideál Nového člověka.

Takže nám všem ze srdce přeji hodně úspěchů při hledání a následném přijetí Krista – Lásky do svého života.

S láskou Blaženka.