Láska a léčení

Láska je zdrojem veškerého tvoření. Je to vědomí, které ve skutečnosti stvořilo universum, dimenze a světy, ve kterých žijeme. Podíváme-li se na ostatní světy naší dualistickou myslí, vidíme všechno-ve trojici, jak jsme konstatovali již dříve. Vidíme čas jako minulost, současnost a budoucnost. Vidíme prostor jako osy x, y a z. A vidíme mikrokosmos, svět a makrokosmos.

Vše v této trojnosti Reality od atomových částic po velké galaxie drží dohromady silou-pomocí sil, kterým dáváme různá jména a pohlížíme na ně, jako by byly odděleny a bez vzájemného vztahu. Atomy drží pohromadě atomovou silou , jež se zdánlivě liší od gravitační síly, která drží pohromadě planety a Slunce a Slunce s ostatními slunci, ale je to opravdu něco jiného?Možná že jediný rozdíl je pouze v dimenzionální rovině, ve které se manifestují.

Láska je konkrétní vibrace vědomí, která poutá člověka k člověku vzájemným vztahem, když je mezi lidmi. Bez lásky je manželství pouhou skořápkou a obvykle se rozpadne. Někdy manželé zůstávají pohromadě pouze kvůli dětem, ale není to láska , která drží manželství pohromadě, není to však láska k dětem?Možná existují další důvody, které vedou k udržování vztahu bez lásky, ale nikdy to nebude stejné jako pravá láska, láska je vazba , která je silnější než jakákoliv jiná. Lidé pro lásku umírají.

Jsem přesvědčena , že všechno v univerzu je zrcadlem vědomí. Z toho, co jsem měla možnost vidět, jsem zjistila, že energie je vědomí a nezáleží na tom, jaké má jméno, jestli se nazývá elektřina, magnetismus, elektromagnetické pole, teplo, kinetická energie, atomové síly, gravitace atd. , a v tomto modelu lze odvodit podle vzorce E=mc2, že neergie má vztah ke hmotě-a k rychlosti světla na druhou. Z toho plyne, že hmota je také vědomí, ale pouze vykrystalizovanéZ toho pohledu na svět, je vše vědomí. A vědomí je světlo, které se odráží od hmoty vnějšího světa a vytváří veškerý vnější svět, dech po dechu. Vnitřní svět vědomí-sny , vize, pocity, emoce, sexuální energie, kundaliní a dokonce i naše interpretace vnější reality-to všechno je zdrojem hmoty a toho, jak je hmota uspořádána. E=mc2

A láska je spojovací článek uvnitř této rovnice. Láska je přesnou vibrací, s jako na ni reaguje hmota. Máme obrovskou sílu tvořit . Zapomněli jsme to, ale nyní je čas si to připomenout.

Proto živoucí Mer-Ka-Ba potřebuje lásku aby přežila. Bezu lásky Mer-Ka-Ba ztrácí život a brzy umírá.

V lásce musí být přítomen i ženský aspekt, aby se vyvážil aspekt mužský, jinak život přestane existovat.

Je to láska, která dokáže přeměnit vodu ve víno. Je to láska, která přivádí člověka zpátky ze smrti. Jeto láska, která dokáže vyléčit vás i ostatní. Je to láska a zase láska , která vyléčí tento svět. Proto mluví-li někdo o léčení a nezahrne tam lásku, nehovoří pravdu. Ale s láskou jsou možné všechny věciPohledem lásky je nevyléčitelná nemoc nic než světlo a tyto atomy těla mohou být znovu zformovány do dokonalého zdraví. . Nedostatek lásky je zdrojem všech nemocí, protože láska vyvádí hmotu z chaosu do řádu a bez lásky bude vždy vznikat chaos.

Léčení je možné pouze za přítomnosti lásky.

V 8. desátých letech se prováděl průzkum, zda všichni léčitelé mají něco společného. Bylo osloveno mnoho léčitelů, většina z nich byli ti, kteří používali různou léčebnou fomu nebo techniku. Téměř každá technika léčení zde byla zastoupená. Přikládání rukou, psychická chirurgie, reiki, léčení pránou, medicimanství, šmanství, čarodějné praktiky, psychotronici apod. Studovali se energie vycházející z jejich těl a zjistilo se , že všichni mají téměř identickou sinusoidu , stejný vzorec tří vyšších vln a jedné nízké, které se dookola opakovaly-a zdroj tohoto vzorce se nacházel v univerzální srdeční čakře.

Z geometrického bodu to bylo velice zajímavé, protože délka dýchací trubice nad srdeční čakrou a pod ní byla přesně v poměru jednačást mužská a tři části ženské. To byl jeden aspekt , který se shodoval u všech léčitelů, alespoň v době , kdy léčili. Léčitelé se koncentrovali v Kristově čakře v místě nad srdcem , v okamžiku kdy léčili-v primární čakře bezpodmínečné lásky.

Lze tedy z toho vyvodit, že nezáleží na léčitelské technice, kterou léčitel používá, ta má menší důležitost. Technika dává jednoduše léčiteli konstrukci , na co se má zaměřit, ale opravdové léčení pochází z lásky , kterou dává léčitel osobě , která je léčena. Osobu léčí léčitelova láska, ne jeho vědomosti. Tak se vyprávění o léčení , aniž by zahrnovalo lásku , vždy vyhýbá pravdě.

Léčení lidí, léčení vesnic nebo léčení celé planety je to samé. Jediným rozdílem je větší stupeň lásky.

Mysl má vědomosti, jak manipulovat s hmotou, ale láska má sílu nejen s ní manipulovat, ale má schopnost bez námahy stvořit hmotu z ničeho. Nezáleží na tom, fjaký je problém, který potřebuje být vyléčen, láska si vždy dokáže najít cestu. Pravá láska nemá žádné omezení.

Co je to za závoj, který nás drží od vidění a žití této velké pravdy?Jsou to modely víry , které nás omezují. To, čemu věříme, že je pravda, je vždycky naše omezení. Pokud nám doktoři řeknou , že určitá nemoc je nevyléčitelná, a my tomu věříme, nemůžeme se sami vyléčit. Pak s touto vírou musíme žít, dokonce i pokud to znamená život s velkou bolestí a nepohodlím po zbytek našeho života. Pouze zázrak, něco mnohem většího, než my sami, dokáže překonat tuto zamrzlou víru. Tak je to naše mysl, která vězní naše vyléčení. Pokud je to naše mysl, která má nad námi kontrolu, a ne naše srdce , téměř vždy budeme trpět.

Vyleč se sám.

Především existuje léčení sebe sama a léčení ostatních. Vždy začínejte sami sebou . Pokud se nedokážete vyléčit sami, jakpak skutečně můžete vyléčit ostatní. Začneme s vaším vlastním energetickým polem, s vaší Mer-Ka-Bou.

Co se týká dýchání a meditace Mer-Ka-Ba, domnívám se, že pokud provádíte dechová cvičení denně a necháte pránu proudit svým tělem, časem se uzdravíteAvšak „časem"může být značně zkráceno s pochopením, že Mer-Ka-Ba- je živá a reaguje pouze na vědomé záměry ducha uvnitř pole. Vzhledem k dokonalé vyváženosti mužské a ženské prány získané dýcháním při meditaci Mer-Ka-Ba , některé nemoci odejdou pouze díky dechu. Pocítíte rychle obrovskou změnu u některých zdravotních problémů, ale ne u všech. Existují dalšíproblémy, které mohou být vyléčeny pouze hlubším porozuměním povahy toho, co nemoc je.

Léčení ostatních.

Nemáte právo léčit kohokoliv chcete, dokonce i kdybyste šli okolo někoho a dotkli se ho a on byl absolutně vyléčen. Není to dovolené. Žijeme ve škole a zkušenosti lidí jsou jejich vlastní zkušeností, kterou potřebují. Nemůžeme léčit někoho jenom proto, že to chcete, nebo že to lidé potřebují nebo si to zaslouží. Musíte nejprve dostat povolení.

Proč dostat povolení?Nedokážeme z pozice třetí dimenze vidět vše dokonale. Nevíme, co naše činy skutečně způsobují v širším pohledu. Myslíme si, že děláme této osobě veliké dobro, když ji léčíme , ale ve skutečnosti jí můžeme ublížit. My všichni žijeme v kosmické škole rozpomínání se . Nemoc může být i tím, proč osoba přišla na tuto Zemi. Prostřednictvím nemoci se tato osoba může naučit soucitu, a když ji vyléčíte, vezmete jí tuto možnost. Držte své ego stranou, a léčení přijde přirozeně.

Postupuji takto. Nejdříve žádám o povolení své vyšší já a ptám se, zda je to v božím řádu. Pokud získám souhlas , musím se ústně zeptat osoby(pokud je to možné), zda chce abych jí léčila. Pokud souhlasí, pak se musím zeptat jejího vyšího já , jestli je léčení dle božího řádu. Někdy dostanu povolení, a někdy ne. Pokud nedosttanu povolení , pak jednoduše řeknu:Je mi líto, já vám nemohu pomoci", a nechávám věci přžirozeně plynout. Pokud ho dostanu pak udělám tohle:

Abychom měli jasno, když řeknu „udělám tohle", nemyslím tím, že je nevyhnutelné, abyste to také dělali. Používám sebe jako vodítko , aby vám toto věc pomohla pochopit toto téma, a v žádném případě netvrdím, že je to dogma.

Vyšší já této osoby ví přesně, co je dole za chybu, do nejpřesnější podrobnosti, tak pokračuji v hovoru s vyšším já té osoby poté, co dostanu povolení získat detailní vědomosti o nemoci. Zjistila jsem, že Vyšší já osoby , pokud se ho zeptám, mi dokonce přesně řekne, jak tuto osobu vyléčit. Někdy to jde tradiční cestou a někdy to vůbec mysli nedává smysl. Vyšší já vám může říci , abyste si namalovali červenou hvězdu(například)na svoje čelo, zatímco pracujete s touto osobou. Vaše mysl tomu nerozumí, ale osoba vidí červenou hvězdu a náhodou to spustí něco uvnitř a fnastane okamžité léčení. Používejte vyšší já osoby, protože ono ví všechno.

Nássledující myšlenky se mohou lišit od toho, co jste se kdy dozvěděli o léčení. Otevřete pouze svou mysl. Především si uvědomuji , že lidé mají spoustu konceptů, co nemoc je, ale jak jsem řekla dříve, pro mne je tělo jednoduše světlo a může být snadno změněno, jakmile mysl dokáže přijmout léčení. Vycházíme-li z této myšlenky , vidím celé tělo jako nenergii včetně nemoci. Pro mně nezáleží na tom, jaké jsou události týkající se nemoci-co si osoba myslí, že zapříčinilo nemoc. Pro mě jsou tělo a nemoc jen energie.

Zjistila jsem, že je jednodušší léčit, pokud je stará negativní"onemocnělá" energie odstraněna předtím, než se léčitel pokusí vložit pozitivní energii do těla. Objevila jsem, že tato energie, negativní, i pozitivní, reaguje velmi dobře na lidský záměr. Řekněme, že člověk má šedý zákal na obou očích a nedokáže vidět nic. Lékaři by řekli, že pro to nemůže být uděláno nic , kromě operace.

Z mého pohledu je to jenom energie. Natáhnu svoje prsty k očím a se záměrem se chopím prsty této energie a vytáhnu tuto nemocnou energii z těla. Různí léčitelé na světě, mají různé nápady, co udělat s touto nemocnou energií, jakmile je venku z těla. Očividně jí nemůžete nechat sedět v prostoru , jelikož by se napojila na někoho jiného.

Práničtí léčitelé z Filipín si vizualizují mísu falového světla, která spálí a stráví nemocnou energii. Každý má jiný návod. Andělé mi řekli, abych ji jen poslala směrem do centra Země a Matka Země si ji vezme a přemění do užitečné pozitivní energie. U mě to funguje dokonale.

Každý má jinou ideu, jak generovat léčebnou pránu nebo pozitivní energii, aby se vrátila do těla. Čchi -kungoví mistři berou energii z přírody. Práničtí léčitelé z Filipín ji vytahují ze Slunce. Vy máte velikou výhodu, jelikož se učíte Mer-Ka-Bu a budete schopni pro tento účel vytáhnout neomezené množství čisté prány ze čtvrté dimenze. Srdeční čakru obklopuje koule prány o průměru 2 délek ruky a v ní se setkávají dva pránické proudy. Tato koule prány expanduje , by obklopila lidské tělo, nicméně malá koule je okolo srdeční čakry stabilně. Z tohoto zdroje můžu získávat pránu pro léčení.

Tak si z této koule kolem srdeční čakry vizualizuji, jak se tato energie z oblasti kolem mého srdce k osobě, která potřebuje léčení. Její množství je neomezené, obnovuje se tak rychle , jak rychle ji vydávám. Mohu pozorovat energii, proudící do mých rukou a odtamtud k osobě kamkoliv, kde to potřebuje. A ve skutečnosti nezáleží, na jakém konci světa se tato osoba nachází. Mohu poslat svoji energii této osobě se záměrem, a tato energie bude přijata.

Jakmile jsem odstranila nemocnou energii a nahradila ji pránickou energií, posledním krokem je vidět osobu, jak se léčí ve své vlastní mysli-a tak(velmi důležité) ji vidět jako zdravou tři měsíce v budoucnosti. Já vím, že to tak bude.

Tato forma léčení je velmi jednoduchá a funguje. Uvědomte si, že láska skutečně umožní, aby se tak stalo.

Nyní se chci dotknout ještě jiného problému. Většina léčení, která jsou neúspěšná, nemá příčinu v tom co léčitel dělá, ale protože u této osoby existuje něco, co léčení zastaví. Mluvíme tu o něčem jiném než o modelu víry. Je zde něco, čemu se mnozí léčitelé chtějí vyhnout , ale je absolutně nezbytné o tom pohovořit, pokud by se vyskytla osoba, která s tím má problém.

Přivádí nás to k tématu entit a disfunkčních myšlekových forem, které nejsou součástí osoby , přesto ale s touto osobou žijí. Tyto entity se chovají jako paraziti. Nejsou součástí osoby, ale tato osoba je má a jejími myšlenkami, emocemi, pocity nebo jednáním jsou tyto entity přitahovány. Přítomnost těchto entit dokáže zablokovat léčení a stejně tak přímo působit velká onemocnění.

Co je to za entity?Jsou to živé bytosti , které pocházejí z jiných dimenzí a nějak vstoupily do tohoto světa. Ve světě, odkud přišly, jsou užitečné a potřebné pro univerzum jako celek. Ale zde mají problém.

Existuje další druh entit , zkrátka lidští duchové, kteří ze strachu neopustili tuto třetí dimenzi a usadili se na druhé osobě. A ještě existují další možnosti, jako jsou mimozemští duchové, kteří možná jsou, nebo nejsou z této třetí dimenze, ale jsou na špatném místě ve špatnou dobu.

Můžeme to pochopit paralelou buněčných úrovní v našem těle. Každá buňka ve vašem těle je jedinečná a žije v konkrétní části těla. Její funkcí je pracovat pro tělo jako celek. Každá ale vypadá jinak, mozkové buňky vypadají odlišně než srdeční buňky a tyse zase liší od buněk jater atd. Pokud jsou buňky na správném místě , není problém. Ale pokud by byl váš žaludek proříznut , krevní buňky by jej zaplavily. Nemají tam co dělat a bylo by zapotřebí léčení, které odstraní tyto krevní buňky a zastaví přítok cizích buněk.

Co jsou disfunkční myšlenkové formy?Jsou to myšlenky člověka nebo jiné bytosti , které se usadily u osoby, obvykle s nějakým záměrem. Očarování, kletba, cílená nenávist a jiné, které všechny mohou k osobě přijít. Jakmile u někoho jsou, berou na sebe obvyklou formu, který může mít jakýkoliv tvar a životní energii. Vypadjí jako živí. Odnímají se stejným způsobem jako duchové.

Všechny tyto varianty mají škodlivý vliv na lidské zdraví, kromě"dobých" entit. Ano, málokdy se zde ale nachází duch z vysoce vyvinutým charakterem, který je pro osobu prospěšný. Ve správném čase odejde sám.

Poté , co dostanu povolení od vyššího Já léčené osoby, nejdříve si u ní ověřím, zda nemá některé z těchto entit nebo disfunkčních forem. Zjistila jsem, že asi polovina lidí, které jsem viděla , je má. Zdroj těchto entit často pochází z časového období před 13000 lety, kdy Mer-Ka-Ba byla zneužita v Atlantidě a byly roztrženy dimenze. A často tyto entity zůstávají s konkrétní duší po celý čas.

Zeptejte se vyššího Já, jestli zahrnete do svého léčení i tuto část . Pokud ne, zapomeňte na to, ale připravte se na to , že někdy nebudete moci udělat v léčení nic, pokud je tato entita přítomna u někoho, kdo je léčen.

Vysvětlím , co dělám, abych je odstranila, ale nezpomeňte prosím, že to není technika, ale láska, která je tak důležitá. A můj způsob není rozhodně jedinou cestou, nebo technikou, která pomůže při léčení.

V minulosti katolická církev a jiní používali exorcismus, aby vyháněli cizí entity z těla osoby.

Bylo to obvykle prováděno s velmi malými vědomostmi na spirituální úrovni a povětšinou se surovou psychickou silou. Kněz zkrátka jen chtěl odstranit entitu a nedělal si starosti s tím, co se při tom děje. Sotva věděl o tom, že tento duch jednoduše přejde do těla jiné osoby, jakmile to jen možné, což je obvykle první osoba, kterou tato entita vidí. Entita musí žít vnějakém těle. Není schopna žít dlouho vně nějaké formy.

Tak co bylo dobré na této formě exorcismu?Nemoc, entita, stále zůstávala naživu v jiných lidech. Je to ssvět , který jí není vlastní. Bojí se a je velmi nešťastná. Tyto entity se podobají malým dětem, a aby samy sebe ochránily v tomto cizím světě, naučily se použícvat strašení a zvuky, aby se lidé držely stranou. Pokud se k nim přistupuje s láskou, čestností a v integritě a vy budete schopni je přesvědčit, že je sksutečně pošlete zpátky domů, nebudou klást odpor a obvykle to zabere. Navrhuji tedy, abyste se chovali k těmto entitám jako k dětem, ať už dělají cokoli.

Nyní se pojďme podívat , co mohou provádět. Pokud chápete Realitu způsobem, že existuje jenom světlo a odpovídá to vaším intencím, pak víte, že si můžete vzpomenout a vytvořit záměr, který vyléčí všechny věci. Nedělejte si starost o tyto entity nebo dysfunkční myšlenkové formy. Nemohou vám udělat nic během doby , kdy jste s nimi spojeni skrze lásku. V tomto konkrétním stavu vědomí jste imunní. Pokud jste s nimi spojeni prostřednictvím strachu, sexuální energie, drogově příbuznými zážitky nebo jakoukoliv zkušeností, která je přivádí do vašeho vnitřního světa, mohou se vás zmocnit.

S láskou se nejprve zeptám vyššího já osoby, jsou-li u ní nějaké entity nebo disfunkční energie. Pokud řekne ano, okamžitě vyvolám myšlenkové pole ve tvaru osmistěnu(dvě pyramidy základnou k sobě, které obklopí tuto osobu a mě obvykle také. Tak tomu je ze dvou důvodů, nedovolí to duchu uniknout a přesunout se do těla někoho jiného a poskytne to dimenzionální okno na špici osmistěnu, aby mohl být přesunut zpátky do domovského světa.

Pak já osobně povolám archanděla Michaela , aby mi asistoval. Miluje tuto práci, protože to přivádí universum o trochu víc do jeho řádu. Stojí za mnou a dívá se mi přes ramena, pracujeme spolu jako jeden.

Pak přiložím ruce na břicho osoby a požádám enetitu, aby přede mne předstoupila. Pak přejdu do telepatické komunikace s touto entitou(duchem, duchy). Zjistila jsem, že není nezbytné hovořit s touto entitou přes ústa této osoby. (To může situaci zkomplikovat a vytvořit u osoby strach). Jakmile jsem v telepatickém spojení s duchem, pošlu mu lásku , aby věděl, že tam nejsem jen proto, abycho ho dostal ven, ale že mám zájem, aby se také on cítil dobře.

Každý existující duch byl stvořen Bohem, aby sloužil posvátnému záměru v celém plánu života. Nic nebylo uděláno náhodou. Říkám entitě, že mým záměrem je navrátit jí do světa, ze kterého přišla. A já to tak myslím. Jakmile je duch přesvědčen, že to opravdu udělám, je to lehké.

Pak cítím a vnitřně vidím ducha. Tyto entity mají mnoho tvarů a forem, což se pro novice jeví jako velmi zvláštní. Často mají tvar hada nebo hmyzu , ale mohou se objevit skoro v každé formě. V pravý čas začnu vytahovat tohoto ducha z těla. Jakmile je duch venku venku z těla cca 90 cm, předám ho archandělu Michaelovi a on odvede ducha k vrcholu osmistěnu a pošle ho dimenzemi zpět domů. Michael přesně ví, co dělá.

Pro ducha i pro osobu je to výhra( win-win-obě strany vyhrávají). Duch se vrátí domů, což je jako jít do nebes. A on pak může naplnit posvátný účel svého života a být šťastný. A osoba je vyléčena a uvnitř vlastního těla je sama, někdy poprvé po tísíci letech , a je schopná fungovat novým a zdravým způsobem. Některé nemoci často jednoduše odejdou samy od sebe, jelikož to byl duch, který především problémy způsoboval.

¨Malá vedlejší poznámka. Důvod, proč přikládám ruce na pupík, je ten, že jsem zjistial, že je to nejjednodušší místo, odkud ducha odstranit. Oni pak obvykle vstupují do těla specifickou čakrou v základně lebky, které se říká zátylek. Osoby mají entity obvykle z toho, že užívají těžké drogy nebo alkohol a staly se vůči nim zranitelní, nebo entity mohly objevit dveře při užívání sexuální energie, nebo protože osoba zažila obrovský strach a stala se bezmocnou. Existují další cesty, ale tyto tři druhy mají velké zastoupení, jak jsem zjistila.

Jakmile jeden duch opustí tělo a demonstruje to, že odchod domů je reálný, téměř vždy, pokud tam existují, i další duchové , se seřadí a pomohou vám ve vaší práci bez boje, aby také mohli jít domů.

Vím, že je to podivné téma, ale je to reálné. Pozorovala jsem výsledky u mnoho lidí a viděla jsem, jak jim to pomohlo a stali se znovu úplně zdravými.

Podrobnosti:je potřeba se ujistit, že jsou všechny pozůstatky z těla pryč. Mnoho těchto entit tam zanechává vajíčka nebo nějaký pozůstatek po sobě. Zeptám se kde toje, nebo to vycítím a vytáhnu to a pošlu to s ním zpátky. Pokud bych tam pozůstatky nechala, může z toho osoba znovu onemocnět nebo dokonce dostat nemoc způsobenou duchem.

Jedno poslední prohlášení . Osobně, pokud onemocním, nebo se něco začne dít špatně, což je zřídka, počkám chvilku před tím, než tuto situaci vyléčím. Proč?Protože chci vědět, co zapříčinilo tuto nevyváženou zkušenost v mém životě. Zkoumám svůj život. Chci vědět, na co myslím, co cítím, říkám nebo dělám a jak jsem žila, než se tato nemoc objevila, abych to mohla napravit, aby to nepřišlo někdy jindy v jiné formě. Čekám na moudrost.