Karma a krevní skupiny

V současné době existuje nesčetné množství výkladů a různých vysvětlení ,co je to KARMA.Kolik odborníků,tolik interpretací pojmu.Všichni se ale shodují na jednom: karma je účinek zákona o příčině a následku ,podle něhož platí ,že „ co zaseješ ,to také sklidíš „.

Jedni tvrdí ,že všechno jsme zaseli v minulých životech , to znamená v předchozích ztělesněních nesmrtelné duše.

Jiní prohlašují,že zklízíme plody vlastních minulých hříchů,kterých jsme se začali dopouštět od útlého dětství , až do současného věku.

A třetí skupina trvá na tom,že platíme za chyby svých otců a matek ,babiček a dědů , prababiček a pradědů a tak dále ,až do nekonečna .

Žádný konkrétní závěr však koneckonců neexistuje ,je karma trestem shůry, nebo je to odplata za hříchy , či jednoduše následek příčin , které jsme sami způsobili , a ve skutečnosti trestáme jen sami sebe?

Takže co je doopravdy karma ?

Každý člověk se narodí s určitým charaktrem nebo povahou ,chcete-li , a charakter také určuje specifický program rozvoje a života člověka .Náš svět je uspořádán tak,že osud je dán charakterem člověka,neurčují jej žádné jiné vlastnosti ,tedy ani rozum,talent či nějaké schopnosti , ,ale pouze jen charakter .

Ne náhodou se říká o některých lidech : je šťastný díky své povaze nebo jinými slovy :jaká je to šťastná povaha.

Každý z nás je však zcela individuální a neopakovatelnou bytostí a neexistují dvě stejné povahy ,dva totožné lidské charaktery.Existují však určité typy povah a všechny povahy je možné přiřadit vždy k určitému typu , i když v čisté pdobě se tyto typy vyskytují jen zřídka.

Psychologie sestavuje stálé nové a nové klasifikace jednotlivých typů charakteru. Ve skutečnosti je však takové detailní třídění výsledkem jakési „spleti“ a jako charakter se popisuje to,co jej zkresluje nebo ce se odchyluje od skutečné povahy člověka.

Vždyť zase tolik typů povah či charakterů neexistuje.Jsou v podstatě čtyři ,stejně jako jsou čtyři krevní skupiny.

Pokud člověk kráčí správně po své životní cestě ,kterou mu určil jeho charakter ,a jestliže není tento původní charakter zkreslen nebo nijak zkažen,pak se této osobě všechno podaří.Jakmile člověk chce žít jiný osud ,tedy osud,terý neodpovídá jeho charakteru,nebo pokud se do jeho typu vnitřního založení dostalo nějaké zásadní zkreslení či zkažení,utváří se nešťastný osud.Různé těžkopádné nešťastné povahy nejsou nic jiného než zkreslení nebo zkažení určitého typu povahy,tedy není to charakter jako takový.

Uděláme si následující závěr: charakter či povaha je osud.Zkreslení nebo zkažení charakteru ,způsobující zase zkreslení osudu,není nic jiného než karma.Karma je obrazem nepotřebných projevů charakteru,které kazí život a ztěžjí osud.

Všechno je velmi jednoduché a pro výklad jevů netřeba žádné mystiky.To také znamená,že karma nepředstavuje trest ,není to zúčtování našich hříchů.Je to osud,Je to osud,který se vytváří zkreslenou nebo poškozenou strukturou charakteru.

PAMĚŤ KRVE

Informace o charakteru člověka je uložen v jeho fyziologické struktuře,stejně jako se v ní ukrývají údaje o zkreslení charakteru.Toto zkreslení nebo zkažení zanechávají přímou materiální stopu v našem organizmu.Pokud by tyto otisky nebyly materiální,nijak by náš život neovlivňovaly,protože to,co je nehmotné ,pomíjí beze stopy.Následky zanechává pouze to,co se odráží na úrovni těla,co je materiální.

Jakým způsobem je tedy zapsána v našem těle informace o charakteru a jeho zkreslení,o karmě a o osudu?

Dnes již není pro nikoho žádným tajemstvím,že člověk nepředstavuje jen tělo.Nikdo nebude jistě nic namítat proti tomu,že kromě těla máme i vědomí,rozum,ego,duši a ducha.Odborníci nazývají všechny tyto části energeticko informační podstatou člověka,takže člověk je trojjedinou bytostí, v níž kromě fyzické části těla existuje ještě energetická informační část neboli energetické informační struktury.V nich jsou evidovány vlastnosti našeho charakteru,stav duše a zvláštnosti vědomí a rovněž osud a karma.

V současné době ,kdy duše zaujímá prioritní místo nad tělem,se lidé již méně zabývají existencí fyzického těla a často mu nepřikládají tak zvlášní význam.Mnozí se domnívají,že příčiny všech nemocí pocházejí z duše, a že je proto nelze vyléčit.Tělo se svou fyziologií však existuje !

Pokud máme hledat kořeny nemoci v duši,pak její následky ničí tělo,destruují fyziologii.

O tělo i o duši se musíme starat společně,což obvykle provádíme různými fyzickými ,léčebnými metodami,dále pomocí správné diety nebo jinými způsoby péče o tělo.Nelze ale odmítat důležité funkce těla,nebo uznávat jen prioritu duše. Člověk představuje trojjedinou bytost,není jen tělo ,nebo jen duše.Duch ,duše a tělo v těsném propojení tvoří jednotný komplex,v němž tyto složky spolu působí a návzájem se ovlivňují a každá část na své úrovni a svým způsobem odráží procesy,které probíhají . Čili všechno , co se děje v duši , se zrcadlí též v těle a naopak.

KREVNÍ SKUPINA A CHARAKTER

Jaký je váš charakter? Co o něm víte? Jste vzdorovití , nesmělí , aktivní , klidní , nevyrovnaní ,

nesnášenliví , důvěřiví nebo snad zasmušilí ?

Pokud jste si vybrali některou z uvedených vlastností ,jež se k vám hodí , jak rozpoznáte to, jestli se jedná právě o charakter či povahu , která je člověku dána od přírody , nebo to jsou vlastnosti , jež člověk získá v půběhu života a které jsou výsledkem jeho nejrůznějších útrap a nepříjemností ?

Většina lidí se v současné době bohužel příliš vzdálila onomu projektu ,který pro něj naplánovala

příroda. Vězte však ,že příroda nepřipravila žádný špatný nebo nešťastný charakter.Určila jen několik typů charakteru ,aby se různí lidé mohli přizpůsobit rozmanitým životním podmínkám.Příroda neměla nikdy v úmyslu obdarovat lidi špatným nebo nešťastným charakterem,který život nesmírně ztěžuje.Takové typy charakteru si v procesu svého vývoje ,který pak bohužel nemá vzestupný směr ,vytvořil sám člověk.

Veškeré informace o charakteru jsou uloženy v krvi.Právě v krvi je obsažen optimální program našeho charakteru ,našeho osudu a vývoje , je to program , kterého bychom se měli držet neboť jen tak si můžeme pro sebe zajistit nejlepší životní podmínky .Je zcela zřejmé ,že tento plán , tento komplex vlastností , určující osudy , nemůže být stejný pro všechny lidi.Stejně jako se biochemické složení krve liší od člověka k člověku, tak i programy ,zapsané v naší krvi , jsou u lidí rozdílné.

Existují 4 krevní skupiny a v souladu s tím jsou stanoveny i čtyři základní typy lidského charaktru.

CHARAKTER TO JE OSUD

Ke každé krevní skupině je přiřazen určitý typ charakteru a každý typ charakteru předpokládá jistý typ osudu.Pokud budeme následovat koridor vlastností ,který pro nás zakódovala příroda ,pak bude náš život úspěšný.Jestliže se však od přirozeného koridoru vlastností budeme vzdalovat ,osud se nám nevydaří.

Nejstarší krevní skupinou je skupina O . Nazývá se první ,protože se na Zemi objevila nejdříve .Tuto krevní skupinu měli naši nejstarší předkové , první lidé ,kteří žili na Zemi zhruba před 40 tisíci lety .Právě v této epoše byl neandrtálský člověk vystřídán člověkem současného typu .Jiné krevní skupiny se v této době ještě nevyskytovaly , objevili se a byly zjištěny až později.

První lidé ,nositelé první skupiny ,byli především lovci , takže to byli siláci , byli vytrvalí , zvyklí na velmi složité životní podmínky , na nebezpečí , na prudkou změnu událostí.Tito lidé se uměli

orientovat v aktuální situaci a rychle reagovali na měnící se okolnosti.Museli vydržet velmi dlouhou dobu bez jídla a pití , přestát přírodní živelné pohromy , málo spali , opravdu rychle běhali ,uskutečňovali dlouhé pochody a při hledání kořisti nebyli nikdy unavení ,spoléhali pouze na své vlastní síly , protože věděli ,že jim nikdo nepomůže , neboť kolem nich nikdo kromě jejich nepřátel nebyl ,živili se nejrůznější potravou ,včetně syrové a museli být odolní vůči nemocem ,které by se mohly v důsledku konzumace takovéto stravy a v důsledku způsobu života u nich vyskytovat.Takový životní styl plný neustálého napětí a vyžadující energii a sílu, odvahu riskovat a schopnost převzít na sebe zodpovědnost za svůj život měli v krvi.To také předali v podobě první krevní skupiny jako dědictví svým potomkům a následníkům až do dnešní doby.

Situace na Zemi se po 15 – 20 tisících letech značně změnila, počet obyvatel se zvyšoval a nebylo možné ,aby se lidé i nadále zabývali pouze lovem.Začali se tedy shromažďovat a vytvářeli se první lidské společnosti – občiny , protože chtěli žít a hspodařit společně.Lidé v občinách zahájili za účelem obživy zemědělskou činnost , pěstovali obiloviny a další kulturní plodiny.

Bylo víc než jasné ,že chtěl-li člověk přežít v neustále se měnících podmínkách , musel se změnit v prvé řadě sám.

K přežití potřeboval nové vlastnosti !V lidských společenstvích se individualismus a agresivita lovců staly nežádoucími.Člověk,který žil v osamocení v lese s divokou zvěří ,nemohl žít mezi sobě rovnými.Nyní totiž potřeboval nové vlastnosti ,schopnost podřídit se obecně stanoveným předpisům,zvládat umění komunikace s jinými a respektovat je,plánovat svoji práci ,vždyť zemědělské práce bylo potřeba vykonávat v každém ročním období.Takový člověk musel umět žít v kolektivu ,podřizovat se jeho disciplíně,ovládat se.Lidé se také museli naučit odolávat novým ,doposud neznámým faktorům v prostředí.U člověka však neproběhlo nic jiného,než genetická mutace krve ,krev se změnila a vytvořila v podstatě jiný typ , jinou lidskou „ odrůdu „ , a to člověka s druhou krevní skupinou - A -.Životní styl pravěkého lovce se pro tyto lidi stal nedostačujícím a byl vnímán jako něco cizího.

Uběhlo přibližně pět tisíc let a na Zemi pobíhaly znovu změny .Stále zesilující počet obyvatel vyžadoval ovládnutí nových neznámých území,takže lidé se museli přestěhovat do velmi vzdálených oblastí.Lovci ani usedlí zemědělci na to nebyli připraveni.Lidé naší planety proto museli podstoupit další proměnu a museli získat nové kvality a vlastnosti.Ty jim poskytla pravidelná mutace krve,přičemž došlo ke vzniku třetí - B - krevní skupiny.

Touto krevní skupinou příroda obdarovala ty, kteří žili spíše kočovným způsobem života.Lidé museli zdolávat velké vzdálenosti,nezůstávali příliš dlouho na jednom místě a museli velmi rychle reagovat na proměnlivé životní prostředí.Takový člověk potřeboval mít , v porovnání s druhou krevní skupinou ,vedle discipliny a schopnosti řídit se určitými pravidly ,hlavně dobrodružného ducha a umět se orientovat v nejrůznějších situacích.Rovněž přicházel do kontaktu s různými neznámými lidmi.Musel se naučit cítit se všude jako doma ,zůstat sám sebou,to znamená,že si musel osvojit způsoby jak přežít.Tento člověk se musel naučit chápat a vnímat ostatní lidi,mít s nimi trpělivost a být k nim tolerantní.

Potom však nastoupila nová éra ,po ukončení celé řady dobyvačných tažení v Evropě došlo ke smíchání národů a ke spojení krve.Zrodil se nový člověk se čtvrtou krevní skupinou - AB - .

Byl to člověk nové epochy,adaptovaný na současný moderní život ,lidský typ v němž splývala přizpůsobivost kočovných lidí s kázní a vyvážeností zemědělců.Výsledkem mísení byl složitý,různorodý a v mnohém si odporující člověk.Ten musel být velmi všestraný ,neboť bylo potřeba ,aby uměl reagovat na komlikované a často se měnící současné podmínky života,musel být oduševnělý a vybavený širokou ,otevřenou duší ,ale přitom musel umět vycházet s obyčejnými lidmi a musel si hlídat to,aby se nestal obětí cizí hrubosti a agrese,byl to člověk s obrovským talentem,který se ve svém životě uměl realizovat správným způsobem.Tento člověk musel být dobrým,ale psychicky odolným,musel umět milovat a chápat druhé ,ale i ochránit sám sebe.