Cíl naší životní cesty

Všichni jsme poutníky na této Zemi, i cíl naší cesty je společný, jen cestu si vyhledává každý jinou, podle vlastního rozhodnutí.

Každý poutník by ale měl znát cíl své pouti, aby si podle toho dobře připravil plán své cesty, která jej má k tomu cíli dovést. Na tomto plánu a zejména na jeho správném dodržování záleží velmi mnoho, protože podle toho, jaký byl plán a jak dalece byl zachováván, dopadne celá naše životní pouť a její výsledky. Buď půjdeme cílevědomě přímo a pak prožijeme svoji cestu životem radostně a šťastně, nebo budeme bloudit a zažijeme na své cestě mnoho útrap, starosti a bolesti.

Proto je velmi důležité znát dobře konečný cíl své cesty a vědomě usilovat o to, abychom se k němu přiblížili co možná nejpřímnější, tedy nejsprávnější cestou.

Cíl nám byl dán, cestu k němu si však volíme sami, a to svým rozumem a svobodnou vůlí. Vedle nich však máme každý svého duchovního rádce a ochránce, aby nás náš rozum nezavedl na nesprávnou cestu a proto také máme svého duchovního rádce poslouchat.

Velmi něžnou a jemnou pomocnicí na naší cestě životem je také naše duše, která – jsme-li tišší a v klidu – mluví k nám v našem nitru a pomáhá nám i myšlenkami, abychom nezabloudili. Ona se stará o naše zblížení s Duchem, kterým má být náš rozum osvícen, aby nás nezavedl na špatnou cestu. Naše cesta životem bude tedy správná, uvědomíme-li si, že náš život je nejkrásnějším tvůrčím činem, protože se ho sami účastníme, a proto naší první povinností je – naučit se život milovat. Z lásky k životu vypučí vždy ty nejkrásnější květy, provázející náš život, a to: moudrost – dovednost – snášenlivost a síla.

Nikdy bychom také neměli zapomenout, že žijeme duší a pracujeme rozumem, a že žít a pracovat znamená, být „ Pánem „ všeho.

S tímto vědomím pak jistě dojdeme nejsprávnější cestou do konečného cíle.

A jaký je ten konečný cíl našeho života ?

Absolutním cílem naší životní cesty je navrátit se tam, odkud jsme přišli, tedy k Bohu. Na této cestě jsou však různé stupně, různé etapy, které musíme dříve dosáhnout, než dojdeme ke konečnému cíli.

Bližším cílem pro nás je – dosažení království nebeského. Naším nejbližším cílem, pokud žijeme zde na Matce Zemi, je – vybudovat ve svém nitru ono vytoužené Království Boží, v němž by se mohl trvale usídlit a kralovat sám Kristus – Bůh – Láska.

Kdo se však z dnešních lidí stará o to, aby touto cestou došel svého spasení?

Dnešní člověk se stará o všechno možné, co těsně souvisí s hmotou. Stará se o to, aby se jeho tělo mělo dobře, aby žil v blahobytu, zábavách a prázdných radovánkách, ale na svou duši a na život věčný úplně zapomíná. A stejně na něj zapomíná i ten, který celý svůj životní zájem věnuje jen práci, existenčním starostem, nebo dokonce boji s chudobou a nedostatkem. Nikdo dnes, v tom překotném životním tempu, nenalézá klid pro svou duši a marně hledá uspokojení, protože celý jeho život je jen přehlušováním, potlačováním vlastního svědomí. Dnešní člověk se ani nesnaží o to, aby se v tichu a klidu zaposlouchal do hlasu svého nitra, aby k němu dolehl jemný hlas jeho vlastní duše, který se neustále snaží jej přivést na správnou cestu.

Bezdechý životní spěch za hmotou maří všechno ušlechtilé snažení duše přivést člověka k jedině správnému a šťastnému životu, kterého může dosáhnout jen tehdy, bude-li přede vším ostatním usilovat o to, aby v sobě vybudoval Království Boží.

To je tedy naše první etapa, náš první stupeň, na nějž musíme vystoupit. Toto vybudování Království Božího v sobě, je to nejmenší, co náš nebeský Otec od nás žádá a čeho musíme dosáhnout všichni, kdož se chceme ještě v tomto životě, na této pozemské pláni navrátit do onoho ráje, pro nás dočasně zašlého, ze kterého se člověk vyhnal sám, když opustil svou duši a hnal se za hmotou.

Lidé, kteří chtějí nalézti nejvyšší blaženost, štěstí a plnou spokojenost i zdraví v tomto životě se nemohou vyhnout jediné správné cestě, která v nich vede k uskutečnění onoho Království Božího a která by jim později ulehčila dosažení království nebeského.

Přeji vám na této cestě úspěchů a vytrvalosti. S láskou Blaženka.